THOJ ZAM PIAV TXOG TXIV PLIG NYIAJ POV

"Txiv Plig Nyiaj Pov tas nws ib sim neej nws pab tas txhua txhia lub kuj cuab uas muaj Hmoob nyob,
nws zoo tshaj ib tsoom hmoob tej niam tej txiv, nws ua ib tus niam thov khawv rau ib tsoom me thov khawv siv noj siv haus."

Zaj no yog ib tsab ntawv uas Xib Hwb Thoj Zam nyob Suav teb tau sau rau Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj kom muab tso rau hauv Liaj Luv Xa Moo, tej zaum cov kwv tij sawv daws twb tau pom los nyeem dua lawm thiab. Xib Hwb Thoj Zam tsab ntawv sau li no : Kuv yog Thoj Zam uas nyob lub zos Kwj Deg Txias, nroog Paj Tawg Lag, Suav teb. Nyem no kuv tham me ntsis kuv tau nrog Txiv Plig Nyiaj Pov sib paub tau li cas?
Yog Xyoo 1986, kuv mus Khib Meej, vim Khib Meej lub Cheeb Koom Txoos Kav Tos Liv sib sau sab laj. Xyoo ntawd Txiv Plig Nyiaj Pov kuj tuaj txog Khib Meej. Nyob hauv tsev Tswv Qhia muaj tus Txiv Plig Hmoob npe hu Tsheej, npe suav hu Kws Tshoj Leej, paub Txiv Plig Nyiaj Pov thiab nws ntxov paub kuv zoo, nws thiaj qhia Txiv Plig Nyiaj Pov tuaj ntsib kuv nyob ntawm lub tsev teev Ntuj uas Pej Ceeb Lwm hom phiaj 92.
Tag kis ntawd kwv yees 9 teev tej, peb ib pab neeg uas sib sau ua ke ntawm rooj sab laj pib los ua ke thau duab, thaum thau duab tas, ib tus neeg Fab Kis tso plhu luag ntxhi kuag ntshias ntsia ntsoov kuv, nws nthos nkaus kuv ib txhais tes hu tias koj yog Hmoob lod ?
Kuv teb tias yog kawg os.
Nws kuj nug tias koj paub ntawv hmoob lod ?
Kuv teb tias kuv paub me ntsis xwb.
Nws hais tias koj puas muaj sij hawm nrog kuv tham pem me ntsis ? Kuv nyob saum Txiv Plig Kws lub nthab.
Kuv teb tias me chim kuv mam los ntsib koj.
Cia li peb ib pab neeg rov qab mus tim lub tsev rooj sab laj mus noj tshais lawm. Lub sij hawm ntawd, kuv xav luj lag hauv siab, kuv yog tus neeg me, vim li cas ib tus neeg Fab Kis yuav kom kuv mus ntsib nws ? tus neeg Fab Kis ntawd nws so saum Txiv Plig Kws lub nthab, kuv mem tias Txiv Plig Kws yeej yuav tsum paub nws, kuv thiaj mus nug Txiv Plig Kws.
Txiv Plig Kws qhia kuv tias tus tuaj ntho nkaus koj ces yog Txiv Plig nyiaj Pov ne.
Kuv hnov hais li ntawd ces kuv kuj zoo siab heev lauj. 
Peb ib pab neeg uas sib sau sab laj sawv daws ua ke noj tshais tas, kuv mam mus ntsib Txiv Plig Nyiaj Pov saum Txiv Plig Kws lub nthab. Wb ob leeg sib zoo siab tham li ub li no. Nws txab txawm cev ib cov ntawv hmoob rau kuv. Tab sis, cov ntawv hmoob no, nws paub kuv, kuv tsis paub nws. Vim kuv paub li yog Suav Teb cov ntawv hmoob xwb. Txawm li ntawd los, Txiv Plig Nyiaj Pov kuj kom kuv txais nws cov me ntawv mus xyaum. Nws kuj hais tias yooj yim kawg. Kuv qhav lam txais coj los hauv kuv tsev. Tsis tas li ntawd, txij hnub ntawd los, nws kuj xa tas ntau phau ntawv tuaj rau kuv. Kuv xav twj ywm tias txawm yog ntawv hmoob los, tsis muaj tus qhia yus, ces kuj tsis txawj paub ib zaug li. Tsuas zoo muab khaws tso cia xwb lauj. Tiam sis kuv lub siab kuj tsis zoo nyob ntxiv li.
Kuv kuj xav tias luag yog ib tus Txiv Plig tawv dawb, luag ntseeg yus yog tus neeg ntse, tseem yuav kawm txawj hom ntawv hmoob no. Vim li ntawd thiab xav tswv yim muab kawm kom paub. Yuav nrhiav leej twg qhia yus nev. Xav tas puas tsav yam hauv siab, kuj xav tsis tau lub zoo tswv yim. Muaj ib zaug kuv nrog kuv tus muam vauv thiab ib tus tij laug mus Khib Meej, peb kuj mus txog ntawm lub tsev teev ntuj uas Txiv Plig Kws nyob. Hnub ntawd, lawv ob leeg caw kuv nrog lawv mus ntsib ib tus hmoob Ham uas nyob Khib Meej.

Kuv hais rau Txiv Plig Kws tias kuv tsis paub hom ntawv hmoob no, tab sis Txiv Plig Nyiaj Pov nyim muab cov ntawv no xa ntau phau tuaj rau kuv. Kuv saib mas ib lub txwm los kuv tsis paub nws li. Yog koj ntsib nws ces koj hais rau nws kom nws txhob xa tuaj, tsis li mas, yuav xuam tas nws cov ntawv thiab nws cov txiaj xa ntawv, ces khuv xim kawg li.
Txiv Plig Kws teb kuv tias hom ntawv hmoob no yooj yim kawg. Kuv twb paub lawm.
Kuv hnov dheev nws hais li ntawd, kuv hais tias koj puas kam qhia kuv me ntsis maj.
Nws teb tias kam kawg los maj.
Tam sim ntawd nws qhia kuv kwv yees ob teev. Kuv kuj rau siab ntshis kawm, kuv ib khawv chim kawm tas nrho phau me ntawv uas “XYAUM NYEEM NTAWV HMOOB” ntawd. Qhov uas yooj yim rau kuv yog kuv xub paub suav teb cov ntawv hmoob lawm. Txawm tias tus txwm ntawv txawv los lub suab kuj tsis txawv peg tsawg. Kuv kuj muab suav teb cov ntawv hmoob cim zia rau ib sab. Ces coj los txog tsev kuv mam niaj hmo tshawb sij hawm los xyaum. Tab sis kuv ib hnub ua liaj ua teb, tsis maj yeej nruab hnub xyaum, tsuas tias ib hmos xyaum txog tsaug zog ces cia li pw xwb. Ib lub hlis tom qab, kuv mam saib xyuas tej phau ntawv “DAB NEEG”, kuv tshwj zias tej txwm uas yog yeeb lus tseg, kuv puav leej nyeem tau tib si lawm.
Muaj ib zaug kuv mus txog Kheb Meej, kuv rov ntsib Txiv Plig Nyiaj Pov. Kuv txab txawm nyeem rau nws mloog.
Txiv Plig Nyiaj Pov npuaj npuaj kuv xub pwg, hais tias kuv pom tseeb tias koj paub ntawv hmoob zoo lawm.
Vim li ntawd Txiv PLig Nyiaj Pov thiaj nrog kuv ua phooj ywg txog tas nws ib sim neej. Txij thaum wb sib paub txog nyiam no, nws pab tas kuv pua tsav yam tswv yim, tseem pab nyiaj txiaj rau kuv qhia tej tub ntxhais.
Txiv Plig Nyiaj Pov tas nws ib sim neej nws pab tas txhua txhia lub kuj cuab uas muaj Hmoob nyob, nws zoo tshaj ib tsoom hmoob tej niam tej txiv, nws ua ib tus niam thov khawv rau ib tsoom me thov khawv siv noj siv haus. Siv ua hauj lwm li ub li no. nws niaj txhis tuaj suav teb ntsib kuv thiab ib tsoom phooj yws Hmoob, nws ua rau luag txhua txhia leej noj zoo pov khawv. Siv kom luag txaus siab, tab sis nws tsis noj pes tsawg, nws kuj tsis haus yeeb haus cawv, nws siv txiaj txuag txuag rau nws. Nws hais kuv tias koj kuj yoog xws kuv me ntsis. Vim koj siv txiaj kuj txuag zoo xws kuv, tsis noj zoo peg tsawg thiab.
Nws kheev nrog kuv ua ke noj haus, vim kuv kuj tsis haus cawv ntau ntau, tab sis kuv ho haus luam yeeb.
Kuv txog Thaib teb ntsib nws ob zaug, thaum kuv tsis tau mus ntsib nws, ces kuv xav tias nws yog ib tus nto npe lug rau ib ntiaj ntug tsoom hmoob, ntshai nws nyob tej tsev zoo nkauj ntug tsig li tej nom tswv, tiam sis kuv mus pom tseeb tiag, nws tsis muaj ib lub tsev li, nws nyob ob me kem tsev uas muaj ob tshooj nthab, tab sis kuj yog nrog luag rau tsev nyob xwb, kuj tsis yog nws tus, hauv nws ob kem tsev mas tsis muaj ib tus rooj uas zoo nyob muag nyoos. Nws tej rooj zaum kuj yog tej tus tawv qhawv, tsis tiag dab tsi rau saud li.
Kuv nrog nws nyob ib hlis ntau, niaj hnub tsuas pom nws zaum tej rooj tawv qhawv ntawd xwb. Zaum tej hnub tsaus ntuj, cuag li taub qab tsis txawj tsaug, tsis txawj mob ntxiv li, kuv pom nws lub zam zuag ntawd,kuv kuj xav twj ywm hauv kuv siab tias

Txiv yaum Txiv, koj ib sim neej txawm tsuas muab yus lub hlwb hau
thiab yus tus dag zog siv tas rau ib tsoom Hmoob.

Hlub luag tshaj dua yus hlub yus xwb.
Koj yog Yes Xus tus zoo thwj tim tiag.
Qhov tseeb kuj yog Yes Xus tus zoo phooj ywg.
Tsim nyog peb ib tsoom kwv tij hmoob txaus qhuas.
Tseem tsim nyog peb xyaum yoog.

Yuav sau Txiv Plig Nyiaj Pov ib sim neej uas muaj nqe mas, ceeb laj sau tas, yuav suav nws tej txiaj ntsim pub tsoom Hmoob, kuj ceeb laj suav txhua.

Add new comment

11 + 0 =