Thawj zaug uas tsoom pej xeem Suav muaj tsawg nyob hauv 60 xyoo.

Thawj zaug uas tsoom pej xeem Suav tsawg dua qub nyob hauv 60 tawm xyoo.

Nod yog tus zauv soj ntsuam los ntawm lub teb chaws uas muaj neeg coob tshaj plaws nyob ntiaj teb no thiab hais txog pej xeem tsawg dua qub nyob hauv cov liv xwm.

Lub teb chaws uas muaj neeg coob li ntawm 1,400 tawm txhiab leej, pom tias tsoom pej xeem tsawg dua qub nyob hauv cov neeg ua hauj lwm. Kev uas tsoom pej xeem tsawg dua qub, nws yuav ua teeb meem rau kev lag luam thiab peev nyiaj txiag.

Lub rooj soj ntsuam pej xeem nyob Pej Ceeb (NBS) tshaj tias : tsoom pej xeem Suav muaj tag nrho 1,411,750,000 leej, tab sis thaum xaus lub xyoo 2022 pom tias tsoom pej xeem tsawg dua tsaib ub li ntawm 850,000 leej.

NBS hais tias cov neeg uas yug tshiab yog 9 plhom tawm leej, tab sis cov neeg tuag yog 10 plhom tawm leej. Zaum kawg nkaus uas tsoom pej xeem Suav tsawg los yog poob qis mas yog xyoo 1960. Vim xyoo ntawd tsoom pej xeem nyiaj tshaib yoo nqhis loj heev nyob hauv Suav cov liv xwm. Yog lub caij Muas Txawj Toog kav teb chaws thiab kev ua liaj ua teb tsuag heev, tseem hwv tsis muaj kev txhawb nqa tsoom pej xeem kev ua liaj ua teb li.

Txog xyoo 1980, Suav mam tso tseg txoj cai nruj nruj uas pub muaj ib tug me nyuam xwb. Vim ntshai tsam txog xyoo 2016, ces tsoom pej xeem coob dhau. Tsaib ub uas yog xyoo 2021, tseem hwv Suav thiaj tso cai rau cov nkawm niam txiv muaj me nyuam 3 leeg tau ywj siab. Qhov ntawd thiaj ua rau kev rov txwv tsis pub yug me nyuam coob mus tsis tau, vim lub teb chaws xav tau neeg ua hauj lwm coob thiab txhawb kev lag luam kom mus tau deb. Ntau pab neeg ntsia pom tias kev nyob kev noj haus nce siab tuaj, thiab cov poj niam coob tuaj nyob hauv cov neeg ua hauj lwm.

Tsoom pej xeem Suav tseem swm lub neej ua ib yim neeg muaj me nyuam tsawg tsawg, vim txoj cai pub muaj ib tug me nyuam siv los tau ntau caum xyoo lawm, ces feem coob swm rau lub neej zoo li ntawd.

Add new comment

1 + 7 =