THAS KAS TXIAV HLUAV TAWS XOB

Cov tseem hwv Npees Las Des txiav txim siab txiav hluav taws xob ib hnub ib teev, kom tau txuag peev nyiaj txiag tsim hluav taws xob. Thiab cov tsev sam roj tsheb tseem raug kaw tseg tos sib tuav xam tso. Coob leej hais tias tseem hwv txhua txoj cai txwv, ntshai tsam yuav ua kom kub ntxhov dua qub.

Lub tsev tsim hluav taws xob uas siv hom roj Diesel yuav raug kaw ib ntus, thiab cov tseem hwv tab tom tuav xam txog qhov yuav kaw cov chaw sam roj tsheb ib lis piam ib hnub. Thiab yuav txo cov sij hawm ua hauj lwm ntawm cov tseem hwv nqis li ib teev. Cov tub tseem hwv kuj yuav raug txwv hais txog kev siv tsheb ntawm tus kheej.

Farhad Hossain tus pwm tsav fab kev lag luam hais tias ; cov tseem hwv tab tom sab laj hais txog kev ua hauj lwm hauv tsev, yog tias ua hauj lwm hauv tsev, ces tej zaum lub sij hawm ua hauj lwm yuav txo tshuav tsawg me ntsis. Cov tseem hwv yuav txiav txim siab nyob hauv 1 lub lis piam tom ntej, kom tsoom pej xeem tsis txhob kub ntxhov.

Coob leej hais tias kev ua li no tsis pab kom txhua yam zoo tuaj, nws yuav ua rau tsoom pej xeem kub ntxhov thiab sib txeeb roj.

Add new comment

1 + 11 =