THAIB TEB TSO LUS RAU COV TUB ZOG TXAWV TEB CHAWS ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM.

Yog vim tus kab mob Covid-19, mas cov tub zog txawv teb chaws nyob Thaib teb tau rov qab mus lawv teb chaws tag. Tam sim no Thaib teb rov tso lus kheev rau cov tub zog txawv teb chaws rov tuaj ua hauj lwm li qub. Thaib teb yog lub teb chaws uas muaj cov neeg mob Covid-19 3,250 leej thiab tuag 58 leej. Tab sis cov tseem hwv Thaib thiab tsoom pej xeem kuj muab siab rau tiv thaiv tus kab mob kawg nkaus. Tam sim no cov tseem hwv Thaib tso lus rau cov tub zog txawv teb chaws kom rov tuaj ua hauj lwm, tab sis cov tub zog yuav tsum hwm tseem hwv Thaib txoj cai kav tus kab mob Covid-19. Tab txawm tseem hwv Thaib tso lus, tsis kav yog cov tswv ntiav zog tsis kam txais, mas cov tub zog kuj yuav tsis muaj hauj lwm ua. Tsawv ntawv xov xwm UCA tshaj tias : raws txoj cai, mas thaum cov tub zog txawv teb chaws mus txog lub teb chaws lawv ua hauj lwm, mas yuav tsum raug kaw nyob hauv tsev 14 hnub thiab soj ntsuam txhua yam kom zoo. Lub rooj pwm tsav saib xyuas cov tub zog txawv teb chaws hais tias : txij thaum muaj tus kab mob Covid019, mas thaum lub 3 hlis xyoo no cov tub zog txawv teb chaws rov mus tsev li ntawm 10 tawm txhiab leej. Cov tub zog txawv teb chaws nyob Thaib teb, mas yog tuaj ntawm Mias Mas teb, Los Tsuas teb thiab Khas Phus Chas teb tuaj. Ntau lub hlis tag los no, tus kab mob Covid-19 tau ua teeb meem loj kawg rau cov tub zog txawv teb chaws thiab tsoom pej xeem Thaib. Ntau tus tub zog rov mus tsev, ces tam sim no lawv cov ntaub ntawv hla teb chaws kuj tag hnub nyoog thiab lawv yuav tsum raug rov qab ua dua tshiab.  
Lub 12 hlis 2019 tsaib no, mas cov tub zog txawv teb chaws uas muaj ntaub ntawv ua hauj lwm nyob Thaib teb thiab cov tsis muaj ntaub ntawv xam huv si yog 2,788,316 leej. Lub Leej Haum Kuj hais tias : tus kab mob Covid-19 no ua rau cov tub zog nyob As Xias toob fab naj poob hauj lwm thiab lub zog ntaug lawm ntau. Tsis tas li ntawd, cov neeg thoj nam ntau txhiab leej poob hauj lwm, lawv kuj tsis tau txais kev pab los ntawm cov tseem hwv. Ces thiaj pom tias cov teeb meem no yuav ua rau cov teb chaws nyob As Xias toob fab naj raug kev kub ntxhov heev. Ntiaj teb lub tuam txhab ceev nyiaj kuj hais tias : Thaib teb yog ib lub teb chaws tau txais kev kub ntxhov los ntawm tus kab mob Covid-19 hauv xyoo 2020 no li ntawm 5 fee pua.

 

Add new comment

11 + 3 =