THAIB TEB RHUAV TSHEM PAB NEEG TAWM TSAM THIAB NTES NEEG THOJ NAM MIAS MAS

(Thaiger photo)

Thaib teb tuav xam yuav ntes cov neeg tsis raug cai uas tiv cov tseem hwv tseem hwv Mias Mas nyob Thaib teb. Txoj cai yuav lees txais cov neeg thoj nam Mias Mas yog thaum thoob ntiaj teb ua raws txoj cai. Kev kub ntxhov thiab kev tsis sib haum xeeb hauv Myanmar pom tias muaj kev cuam tshuam hauv Thaib teb yav dhau los. Yav tag los Mias Mas teb yog cov tub rog kav teb chaws thiab Thaib teb ib txwm yog lub teb chaws nkaum ntawm cov neeg thoj nam. Tam sim no tseem hwv Thaib nrhiav ntes cov neeg ua txhaum cai nyob Mias Mas teb thiab khiav rau Thaib teb, vim cov neeg ntawd tiv cov tseem hwv Mias Mas.

Dhau qhov no lawm tseem hwv Thaib kuj ceeb toom rau tus tiam lis txawv teb chaws nyob Bangkok hais tias : cov neeg Mias Mas ua thoj nam nyob Thaib teb, mas tsawg leej xwb thiaj tau txais lus pom zoo kheev lawv nyob.

Nod yog lub hom phiaj uas cov tseem hwv Thaib muaj coj los siv, txawm li cas los xij yog ntau caum xyoo los lawm uas Thaib teb txais cov neeg thoj nam Mias Mas coob kawg. Feem coob ntawm cov neeg thoj nam yog cov Pas Kas Yos uas nyob hauv 9 lub yeej thoj nam nyob raws ciam teb.

Tam sim no muaj cov neeg thoj nam 130,000 leej nyob Thaib teb, tab txawm lawv tsis muaj ntaub ntawv tawm mus ub mus no ywj siab, tsis kav lawv tej me nyuam kuj tau txais kev kawm ntaub ntawv, kev kho mob thiab lwm yam uas tseem hwv pab tau.

Tom qab kev xaiv tsa, mas cov tseem hwv Thaib tau txhawb nqa kom tsoom pej xeem Mias Mas tau rov mus lawv teb chaws thiab tseem hwv Thaib tau ua siab ntev rau tsoom pej xeem hais txog kev kub ntxhov tsis ntev los no. Cov tseem hwv Thaib kheev lawv tawm tsam tiv cov tseem hwv Mias Mas uas yog tsis siv riam phom thiab lub zog sib ntaus sib tua. Zim txwv no Thaib teb tseem muaj cov neeg thoj nam khiav hla ciam teb sab hnub poob coob kawg, yog vim kev txeeb teb chaws ntawm cov tub rog thiab tus kab mob COVID-19.

Add new comment

1 + 10 =