Thaib teb rhuav tshem lub pwm tsav, thiab cov tiv tseem hwv npaj xaiv tsa

Tus thawj pwm tsav Thaib Prayut Chanocha npaj muab lub rooj pwm tsav kaw tseg thiab rov xaiv tsa dua tshiab rau hnub tim 7 lub 5 hlis 2023 no. 

Nod yog lub sam thiaj ntawm kev nrhiav suab nyob hauv pab pawg txhawb nqa cov tub rog uas lawv tau txeeb kav teb chaws txij xyoo 2014 los. Cov pab nom uas tiv cov tub rog thiab cov nom kav teb chaws uas muaj pej xeem 65 plhom leej, lawv tau tsa pab nom Palang Pracharat los 5 xyoos tom qab cov tub rog txeeb teb chaws. Muaj suab ntau kawg nyob hauv lub pwm tsav thiab cov coob yog cov qub tub rog uas lawv poob nyob hauv lub caij kub ntxhov. 

Tus thawj pwm tsav Prayut uas yav tag los nws yog ib tug qub thawj tub rog nkag rau pab nom Ruam Thai Sang Chat kom tau txuag nws nyob hauv kev tseev tsim. Tiag tiag mas tsim nyog nws yuav ua raws kev tseev tsim los lwm txoj cai tshiab, tab sis nws tsis ua. Pab nom tiv cov tseem hwv txhawb nqa cov tub rog xws li pab Pheu Thai uas muaj Paethongtarn Shinawat hnub nyoog 36 xyoo ua tus thawj coj. Nws yog tus qub thawj pwm tsav Thaksin Shinawat tus ntxhais. 

Tseem muaj dua ib pab nom uas txhawb nqa cov tub rog xws li Phak Kao Klai, uas lawv sawv los hloov pab nom Phak Anakhot Mai. Yog Thanathorn tus tub lag luam thiab tub khiav Marathorn ua tus tsim tawm. Tab sis raug lub tsev txiav txim muab rho tawm xyoo 2020 lawm.

Add new comment

10 + 10 =