Thaib cov “dab me” rov qab mus Kos Lim Naj teb

Thaum muaj kev rhuav tshem txoj cai kab mob COVID-19, cov neeg Thaib uas tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm rov qab nyiag kev mus Kos Lim Naj coob kawg. Yog los ntawm kev siv tub zog hauv cov neeg nkag teb chaws tau txhawb nqa kev ua hauj lwm thiab hla txoj cai. Ntau xyoo dhau los no, muaj tus kab mob COVID-19 sib kis, thiab tseem hwv cheb ntxuav cov neeg nyiag mus ua hauj lwm tsis raug cai nyob Kos Lim Naj, ces ua rau cov neeg Thaib uas lawv nyiag kev mus ua hauj lwm nyob Kos Lim Naj tsawg zuj zus. Kev nyiag mus ua zog nyob Kos Lim Naj tau nqi zog siab dua nyob Thaib teb, ces thiaj muaj cov neeg Thaib nyiag mus ua hauj lwm yam tsis raug cai nyob Kos Lim Naj coob kawg, xws li ua hauj lwm nyob hauv cov tuam tsev xaws khaub ncaws, ua liaj ua teb thiab tos txais qhua. 

Tab txawm muaj kev tshaj tawm hais txog cov tub zog Thaib teb raug ntes xa rov qab, vim lawv hla txoj cai nyiag ua hauj lwm tsis raug cai. Cov tub ceev xwm nrhiav ntes nyob Kos Lim Naj thiab nyob Thaib teb, tsis kav kuj tseem muaj coob leej pheej hmoo rov qab mus dua. Cov poj niam uas nyiag kev mus, lawv tau tej txoj hauj lwm phem kawg. Tsis zoo li cov txiv neej uas lawv ua hauj lwm yog siv dag zog, cov poj niam feem coob yog ua niam ntiav. 

Raws kev soj ntsuam hauv hnub tim 31 lub 1 hlis xyoo 2023 no, pom tias muaj cov neeg txawv teb chaws nyiag ua hauj lwm nyob Kos Lim Naj teb ze 2 plhom tawm leej. Cov neeg Thaib yog 195,000 leej, ib nrab yog cov tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm raug cai. As Xias toob fab naj txoj cai nruj nruj hais txog kev ua hauj lwm nyob txawv teb chaws hais tias : vim li cas cov neeg Thaib ntau txhiab leej thiaj nyiam nyiag kev mus Kos Lim Naj, lawv tsis ntshai raug ntes xa rov qab thiab raug txwv tsis pub mus ntxiv. Qhov zoo tshaj mas yuav tsum mus raws kev xa tub zog ua hauj lwm txawv teb chaws raws cov tseem hwv txoj cai thiaj yog. 

 

Add new comment

8 + 9 =