TEB CHAWS KHAS NPOS DIAS SIV INTERNET GATWAY LOS SOJ LUB TEB CHAWS

Cambodia steps up surveillance with new internet gateway (Licas news)

Lub teb chaws Khas Npos Dias tab tom qhib National Internet Gateway los soj lub teb chaws, ces cov neeg khaj cai hais tias yog tseem hwv tab tom nrhiav kev kaw cov tub soj ntsuam tseem hwv lub qhov ncauj.

Cov tub lis dej num fab saib xyuas neeg txoj cai hauv UN hais tias gateway yog ib yam tseem hwv siv los soj ntsuam tsoom pej xeem kev siv kab sab, yog yam ua kev puas tsuaj rau neeg kev twj lij.

Muaj coob leej hais tias yam no yog tus pwm tsav Hus Xes ua los tawm tsam cov neeg tsis pom zoo nrog nws.

Pom tias nyob rau tsaib no muaj ib tug tub lis dej num soj ntsuam tseem hwv kev kav teb chaws tus tub raug ntes kawm vim nws sau ib lo lus thuam tseem hwv.

Cov tub lis dej num fab saib xyuas neeg txoj cai hauv UN hais ntxiv tias ziag no cov neeg muaj lub zog loj hauv lub teb chaws tab tom ua txhua yam kom cov neeg tsis pom zoo nrog tseem hwv txhob tau chaw nyob.

Hus Xes sawv los tuav lub teb chaws tau 37 xyoo mas nws maj mam txo tsoom pej xeem kev muaj vaj huam sib luag yam sawv daws tsis nco qab txog.

Add new comment

1 + 0 =