SUAV UA NRUJ RAU CENSORSHIP

Pej Ceeb txoj cai tshiab yuav siv txij lub 8 hli no mus. Cov tswv Website yuav tsum tso chaw nyob IP qhia txog tus siv thiab qhia qhov chaw nyob tawm Online. Cov tub tseem hwv teeb txoj cai nruj txog kev tso ub no tawm mus txawv teb chaws. Thiab hais txog tej yam loj ntawm cov tseem hwv Suav nyob hauv txoj cai soj ntsuam xyuas kom zoo nyob hauv kev ruaj ntseg ntawm cov tseem hwv.

Tseem hwv Suav tau tshaj txoj cai tshiab nruj nruj hais txog kev CENSOR Internet hais txog kev nthuav tus kheej ntawm cov neeg siv, kom tau tiv thaiv kev nthuav tej yam xwm tseem ceeb thiab xwm loj ntawm Suav nyob Online.

Txoj cai tshiab no yog Cyberspace Administration Of China ua tus tsim tawm. Pub cov neeg siv Website yuav tsum tshaj txog tus neeg tiag tiag thiab cov xwm tseeb nyob hauv Website thiab kev ua hauj lwm.

Cov neeg siv Internet yuav tsum tso tus IP tawm. Tus neeg sau npe siv tshiab thiab cov ntsiab lus xws li; kev lag luam, kev kawm, kev kho mob thiab kev tseev tsim. Tus neeg siv yuav tsum muab daim ntawv tso cai los tso rau raws li tsab cai tshiab nyob hauv lub 8 hli no.

Kev lag luam tsis muaj zog ntawm Suav teb, cov tseem hwv Suav thiaj txhab kev censor nyob hauv kev lag luam, thiab txhawj xeeb txog teeb meem kev lag luam yuav ua kev kub ntxhov rau ib tsoom neeg. Vim li ntawd lub hom phiaj ntawm kev censor Social Network thiaj pib tso lawv qhov chaw nyob thiab cov neeg siv lub chaw nyob txij lub 5 hlis xyoo no los lawm.

Add new comment

2 + 11 =