SOCIAL MEDIA TIV HAIS TXOG KEV MUAB TXIM TUAG RAU COV NEEG RAUG TXIM NYOB TES HAS LAS.

Xov xwm Asia tshaj tias : tom qab Social Media tiv hais txog kev muab lub txim tuag rau cov neeg raug txim, mas cov tub tseem hwv Is Laas (Iran) tau ncua kev tua cov neeg raug txim. Vim muaj 3 tug neeg uas yog cov thawj neeg lawv tiv hais txog tseem hwv txoj kev nce tus nqi roj a thiab muab lub txim tuag rau cov neeg raug txim lub 11 hlis tsaib no, ces lawv raug ntes thiab raug txiav txim. Yav tag los tseem hwv rau txiav lub txim tuag rau cov neeg raug txim 7 plhom 500 txhiab zaus. Hnub tim 14 lub 7 hli no, muaj coob leej neeg tawm los sib sau tiv tseem hwv txoj cai coob kawg. 
Suav teb thiab Is Laas teb yog 2 lub teb chaws muab lub txim tuag rau cov neeg raug txim coob tshaj nyob ntiaj teb no. Tab txawm yog nyob rau lub caij tus kab mob Covid-19 sib kis, tsis kav cov tseem hwv tseem muab txim qees. Tam sim no Is Laas teb muaj cov neeg mob Covid-19 li ntawm 265,000 leej thiab muaj 13,000 leej tos lub txim tuag. Hnub tim 14 lub 7 hli dhau los no, tseem hwv Is Laas kuj tau muab 2 tug neeg raug txim tua. Nkawd raug lub txim tias yog tus tua cov tub rog hauv lub nroog Mahabad xyoo 2010. Coob leej neeg tau hais txog 3 tug txiv neej raug ntes thaum lub 11 hlis tsaib no tias : kev txiav txim ntawm cov tsev txiav txim mas yog kev dag. Vim lawv 3 leeg raug tsim txom thiab raug quab yuam kom lees lub txim tias lawv ua txhaum. Tej yam no ua ib qho chaw tsis muaj kev cia siab ntawm tsoom tub ntxhais hluas nyob Is Laas teb.

 

Add new comment

7 + 6 =