Selene Biffi thiab lub tuam tsev tsim toob xib Pasta xav sau keeb kwm tshiab hais txog cov poj niam As Kas Nis Taas

Cov ua hauj lwm rau tej pab neeg mus txog As Kas Nis Taas teb thawj zaug xyoo 2009, thiab lawv tau ntsib kev koom tes ntau ntau fab. Tam sim no nws txhawb nqa Pasta uas muaj 15 tug tub zog poj niam. Lub caij cov Taliban teeb txoj cai rhuav tshem kev kawm ntawm cov poj niam, cov me nyuam ntxhais thiaj sib pab ua hauj lwm nyob hauv tej qhov chaw dav raws txoj cai. Cov Taliban txwv tsis pub cov me nyuam ntxhais mus kawm nyob hauv cov tsev kawm txheej siab, Pasta pib muaj kev txhawb nqa cov poj niam qee yam. Nod yog lub tuam tsev tsim toob xib Pasta nyob As Kas Nis Taas qaum teb, uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm She Works for Peace ua tus txhim tsa Selene lub hauv xyoo tsaib no thiab lub Koom Haum Girolomoni uas ua txhiam xws noj nrog lwm cov koom haum Taliban.

Lub 3 hlis hais txog kev ua hauj lwm ntawm cov poj niam Selene tau ntsib Sima uas yog ib tug poj niam, nws txoj kev npau suav yog xav rov qab qhib lub tuam tsev Pasta dua. Vim lub tuam tsev Pasta pib qhib xyoo 2018 thiab raug kaw thaum cov Taliban txeeb teb chaws. Ib xyoos ntawm Khas Npus tawg, tab sis lub tuam tsev tsim toob xib Pasta rov qab sawv. Lub tuam tsev tsim toob xib Pasta yog ua nyob hauv ib lub tsev uas raug kho kom loj dav, thiab muaj cov poj niam ua tus saib kev tsim toob xib. Thaum xub thawj mas muaj 2 tug poj niam pib ua xwb, tab sis nyem no muaj 15 leeg. Muaj 2 tug txiv neej raug ntiav kom ua tus faib Pasta.

 

Add new comment

2 + 2 =