ROG NTIAJ TEB ZAUM PEB TAB TOM YUAV TSHWM SIM.

Ib tug thawj tub rog Thaib hais tias : qhov no yog ib yam teeb meem loj uas tam sim no txhua lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb tab tom saib thiab txhawj xeeb txog. Vim tus kab mob Covid-19 tab tom sib kis loj tas zog nyob As Mes Lis Kas teb yam tsis tu ncua, tsis tas li ntawd cov tseem hwv As Mes Lis Kas thiab tseem hwv Suav kuj tab tom muaj teeb meem ua ntxhov quav niab nyob hauv lub hiav txwv Suav naj fab. 
Tus thawj tub rog As Mes Lis Kas hu ua James McCallwell thiaj tuaj ntsib cov thawj tub rog Thaib, kom tau kev sib tham hais txog muab Thaib teb ua qhov chaw tiag taw ntawm cov tub rog As Mes Lis Kas. 
Qhov no puas yuav tseeb tiag, vim yog cov ntawv xov xwm tshaj tawm xwb. Tab sis sawv daws soj ntsuam xav thiab mloog ntxiv mus.
(1) Txij tsov rog ntiaj teb zaum 2 tiaj tus los, lub ntiaj teb tau faib ua 2 pab. Xws li cov teb chaws twj lij uas muaj As Mes Lis Kas teb ua tus coj thiab cov teb chaws Koom Tshaj xws li Xos Viaj thiab Suav. Nyias nrhiav nyias phooj ywg los sib koom txog rau ntsuj tsov rog txias. Ua rau cov thawj coj nyias tawg nyias mus yuav luag thoob ntiaj teb. Los txog rau tam sim no tsov rog tseem tsis tau tiaj tus, yam li tsov rog txeeb ciam dej hiav txwv Kos Lim thiab tsov rog Nyab Laj. Thaib teb yog tus sawv nyob ntawm tog twj lij tiv cov koom tshaj. Vim li ntawd, yav tag los tseem hwv As Mes Lis Kas thiaj tau tuaj tsim cov yeej tub rog nyob Thaib teb, xws li Us Tas Phaus thiab Udonthani.
(2) Ob tog muaj kev sib tw tsim thiab ceev hoob pob Nus Khias (New Clear) thiab lwm hom tshuab txheej tshiab, yam tsawg tsawg li ntawm 10,000 lub.
(3) Kev kub ntxhov ntawm 3 lub teb chaws loj thiab muaj zog kub ntxhov los txog thaum Xos Viaj tawg ua ntau lub teb chaws. 
(4) Xos Viaj sib tawg, ces ua rau Lav Xias muaj kev xaiv tsa nom tshiab, thiaj xaiv tau Pus Tis ua tus coj. Yog ib qho qhia tias Lav Xias teb nto npe fab kev lag luam, kev siv cov twj txheej tshiab thiab fab tub rog vam meej muaj zog kawg. Suav teb mas cov tseem hwv Suav hloov tus Txoov Tim Tswv los rau yawg Xim Ceej Pheem. Xim Ceej Pheej kuj coj lub teb chaws fab kev lag luam thiab txhim kho teb chaws vam meej thiab nto npe tshaj qhov ib tsoom neeg xav, qhov ntawd yog lub peev xwm ntawm tus Txoov Tim Tswv Xim Ceej Pheem.
(5) Zoo raws li nqe lus tim 4 uas hais los, yog yuav muab xam rov mus rau 10 xyoo dhau los, mas tas ntiaj teb paub zoo tias kev lag luam ntawm Lav Xias teb thiab Suav teb vam meej kawg. Lav Xias teb thiab Suav teb tej kev lag luam thiab kev txhim kho cov twj txheej tshiab vam meej ib yam li As Mes Lis Kas thiab cov teb chaws nyob sab hnub poob sib nrawg nroos. Vim Suav kev lag luam thiab Suav tej toob xib raug xa mus muag nyob hauv txhua lub teb chaws thiab nto npe tshaj. Cov nyiaj Suav kuj muaj nqis thiab tas ntiaj teb lees txais. Qhov no yog ib qho ua rau cov nyiaj Dos las tsis yog hom nyiaj tim 1 nyob hauv ntiaj teb no lawm. Kev lag luam ntawm Suav ri zuj zus mus yuav thoob ntiaj teb, tab sis As Mes Lis Kas kev lag luam nrog Suav poob qis zuj zus nyob hauv txhua txhua xyoo. Tsis tas li ntawd, kev ua luam riam phom ntawm As Mes Lis Kas kuj raug Suav thiab Lav Xias txeeb mus tag feem ntau, thiaj ua rau tseem hwv As Mes Lis Kas pib txhawj xeeb thiab nrhiav kev tiv thaiv daws kho ua ntu zus los. Thaum Os Npav Mam ua Txoov Tim Tswv, mas Os Npav Mam tau nrhiav kev txo tseem hwv Suav thiab tseem hwv Lav Xias lub zog fab tub rog, tab sis tsis tau qab hau dab tsi. As Mes Lis Kas teb thiab Suav teb saib fab tub rog yog qhov loj thiab tseem ceeb tshaj txhua yam. Los rau As Mes Lis Kas tus Txoov Tim Tswv tam sim no, nws tau ua txhua yam los tiv cov tseem hwv Suav, thiaj ua teeb meem kub ntxhov mus thoob ntiaj teb, tsis hais fab kev lag luam los fab tub rog. Yog ib qho cov tseem hwv Suav tsis txaus siab thiab tiv muaj ceem kawg, ces thiaj hais tias txoj kev kub ntxhov no zoo li lub cub tawg cig loj zuj zus thiab yuav rais mus ua tsov rog ntiaj teb zaum 3. Tseem hwv Suav txhab tub rog mus rau sab hiav txwv Suav naj fab coob coob, ces ua teeb meem rau tseem hwv As Mes Lis Kas txoj kev lag luam. Qhov tseem hwv Suav ua li ntawd, yog txhob txwm ua kom tas ntiaj teb pom tias cov tub rog Suav coob thiab muaj zog dua. Tseem hwv Suav txoj kev khav theeb deeg txhua lub teb chaws nyob As Xias teb thiab Pas Xis Fiv loj kawg. As Mes Lis Kas tsis kam swb, Suav kuj tsis kam swb, vim lub hiav txwv Suav naj fab yog Suav lub qhov rooj. Pom tau tias 3 xyoos dhau los no, tseem hwv As Mes Lis Kas maj mam rov txhim kom tau tej lub yeej tub rog nyob As Xias teb thiab nyob Pas Xis Fiv. Tseem hwv As Mes Lis Kas xav kom lawv muaj cov yeej tub rog nyob Fis Lis Pees teb, Nyab Laj teb thiab Thaib teb. Txawm tias tam sim no As Mes Lis Kas muaj cov yeej tub rog loj thiab ruaj khov nyob Aus Thas Lias teb, nyob Kos Lim Naj thiab nyob Zis Pees teb, tsis kav kuj pom tau tias tseem hwv As Mes Lis Kas cov yeej tub rog ntawd muaj zog tsis txaus. Tab sis kev yuav txhim tej lub yeej tub rog nyob hauv cov teb chaws As Xias, kuj tsis yooj yim li yav thaud lawm thiab. Vim tej yam no …
(5.1) Suav tau txiaj ntsim qab hau ntawm fab kev lag luam nyob hauv ntau lub teb chaws pluag thiab tsis vam meej, ces cov teb chaws ntawd yuav thim thiab tawm ntawm Suav tsis tau.
(5.2) Lub zog ntawm cov tub rog Suav tseem tsis tau muaj ib qho pom meej tias muaj zog txaus tab meeg yuav ua rog nrog qee lub teb chaws. Txawm li cas kuj xij, hais txog tus thawj tub rog As Mes Lis Kas James McCallwell txoj kev tuaj tsham Thaib teb, kuj hais tsis tau tias puas yog tuaj tham txog kev txhim yeej tub rog tiv nrog Suav yav tom ntej, los yog tuaj tham hais txog cov tub rog Thaib thiab tub rog As Mes Lis Kas txoj kev sib cog phooj ywg los tau ntau caum xyoo. Tab sis pom tseeb tias tus thawj tub rog As Mes Lis Kas James McCallwell tuaj tsham cov thawj tub rog Thaib fab nruab nquab yog lub sij hawm luv luv xwb. Qhov tob nyob hauv tseem hwv As Mes Lis Kas lub siab, mas yeej yog xav rov txhim kom muaj yeej tub rog nyob Thaib teb. Txawm li ntawd tsis kav nws yuav tsis yooj yim, vim zim txwv no Thaib thiab Suav kev lag luam loj hlob nyob Thaib teb ntau heev lawm. 
(Cov lus no yog tus thawj tub rog Samrite Thong In sau hais txog tsov rog ntiaj teb zaum 3. Yog thawj phau ntawv nyob hauv Thaib teb uas hais txog tsov rog ntiaj teb zaum 3 yuav tshwm sim.)

 

Add new comment

16 + 2 =