Pier Giorgio Frassati yog zaj yeeb yaj duab ci ntsa iab rau neeg, uas yog cov neeg Is Tas Lias tau txais koob hmoov

Qhov uas Frassati nyiam mus nce roob, tsis yog ib qho txawv txav nyob hauv cov tub ntxhais hluas tiam 20 zaj dab neeg. 

“Qhov siab tshaj” zaj yeeb yaj duab tshiab uas tsim tawm thiab tau txais kev koom tes los ntawm EWTN, qhov no yog hais txog lub neej ntawm ib tug neeg tau txais koob hmoov ua kev nkag siab txog tib neeg thiab kev ntshiab huv ntawm Frassati zoo tuaj. 

Frassati yog ib tug neeg muaj zog thiab khov uas peb tuaj yeem muab nthuav tawm rau EWTN cov neeg saib txog qhov tseeb. Daniela Gurrieri tus sau zaj thiab tus kav zaj yeeb yaj duab no hais rau lub rooj xov xwm EWTN.

Cov neeg saib yeeb yaj duab tshawb pom ntau qhov uas yog tej lub cim tseem ceeb ntawm cov tub ntxhais hluas lub caij ntawd. Nws hais tias : 

“Nws nyiam nrog phooj ywg mus nce roob, nrog lawv ua si lom zem, nrog lawv luag thiab muaj tej ntu zoo zoo nyob ua ke. Tab sis qhov tseeb ntawm txhua yam yog kev ntseeg, kev thov Ntuj thiab kev hlub uas muaj rau Tswv Ntuj”.

Gurrieri nrog rau cov tub ua yeeb yaj duab neeg Is Tas Lias, thiab Frassati cov ntxhais xeeb ntxwv, cov tub xeeb ntxwv kuj koom saib zaj yeeb yaj duab no nyob hauv lub tsev tshaj yeeb yaj duab Farnese Cinema nyob Los Mas, hnub tim 18 lub 3 hlis tag los. Zaj yeeb yaj duab ua lus Aas Kiv ntev li 52 feeb, muaj kev ntxig nug 30 feeb thiab piav txog Frassati lub neej. “Mus rau saum lub ncov” yog sau los ntawm Frassati kev thau duab thiab nce roob uas sau ua ntej nws yuav tuag li 2-3 lis piam. Nws tuag yam sai kawg los ntawm tus kab mob Polio thaum nws muaj 24 xyoos. 

Frassati tuag hnub tim 4 lub 7 hli 1925, nws tau txais koob hmoov los ntawm Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob hnub tim 20 lub 5 hlis xyoo 1990.

 

Add new comment

2 + 1 =