NYIAJ NPLOG POOB NQIS TXOG 23 FEEM PUA

At 23 per cent, inflation could become a political crisis in Vientiane (Phon Phen post photo).jpg

Nyiaj Los Tsuas poob nqis siab heev nyob hauv 22 xyoos dhau los. Coob leej kws txuj ceeb toom tias lub teb chaws Los Tsuas yuav xaus xws li Xis Laas Kas teb, vim lub teb chaws tshuav nuj nqis ntau heev. Kev kub ntxhov ntawm kev lag luam yuav rais mus ua kev tseev tsim ntau dua qub.

Tsab ntawv xov xwm Vientiane Time tshaj tias teeb meem nyiaj poob nqis yog 23 feem pua nyob hauv lub 6 hli thiab yog ib zaug nyiaj poob nqis siab tshaj nyob hauv 22 xyoos.

Tus nqi roj tsheb thiab nqi toob xib nce siab tuaj, ua rau cov nyiaj Kip poob nqis siab tshaj qhov cov tseem hwv teeb tseg. Lub 5 hlis cov neeg yuav roj sam tsheb sib txeeb ntau txhiab leej, pom tau tias yog teeb meem ntawm kev lag luam. Vim cov tseem hwv tsis tuaj yeem yuav txais tau cov roj gasoline thiab diesel fuel nkag lawv teb chaws rau tsooom pej xeem siv.

Add new comment

6 + 5 =