NPEES LAS DES TEB MUAJ COV NEEG QUAV YEEB QUAV TSHUAJ TSHAJ 8 PLHOM LEEJ

Cov tub ceev xwm Npees Las Des tau qhib ib lub tsev cim yeeb cim tshuaj tshiab ntxiv. Cov tseem hwv hais tias lub caij muaj tus kab mob COVID-19 sib kis no, mas muaj neeg haus yeeb haus tshuaj coob kawg nyob hauv txhua pab neeg. Ces lub tsev cim yeeb cim tshuaj uas yog Caritas Rehab ua tus saib xyuas yuav tau muab siab rau pab cov neeg cim yeeb cim tshuaj tej siab ntsws kom zoo tuaj. Yog vim xav pab cov neeg cim yeeb cim tshuaj daws teeb meem, mas cov tseem hwv Npees Las Des thiab cov tub ceev xwm thiaj sib koom txhim ib lub tsev tshiab tos txais cov neeg quav yeeb quav tshuaj. Lub tsev no qhib tos txais 24 teev, thiab txaus 60 tus neeg nyob hauv.

Tus tub pwm tsav Khamal hais tias “peb twb yeej txoj kev tiv luam yeeb los lawm, mas tam sim no peb yuav tsum tau muab siab rau tiv kom yeej tshuaj txhaum kev cai. Yog ib qho txaus txhawj heev, uas peb lub teb chaws muaj cov neeg quav yeeb quav tshuaj txog ntawm 8 plhom tawm leej.”

As Mes uas nws yog ib tug tub ceev xwm (IGP) hais tias “cov tseem hwv thiab tej pab neeg kuj tau npaj ntau yam, tab sis tsis paub tias yuav siv sij hawm tsawg xyoo los pab cov neeg cim yeeb cim tshuaj. Vim li no peb thiaj pib txhim ib lub tsev cim yeeb cim tshuaj thiab pab txhawb siab raws txheej tshiab. Lub tsev tshiab no muaj kws kho mob, muaj cov pag cim tshuaj thiab cov neeg txawj ntse coob leej nyob txheej saud, hos cov neeg cim yeeb cim tshuaj nyob txheej haud. Nyob hauv lub tsev tseem muaj ntau kem chaw pw, muaj chav pw ib leeg thiab pw 2 leeg, muaj cua txias thiab tsis muaj cua txias.”

Tej tus neeg hais tias cov tub ntxhais hluas yog siv Social Media los yuav yeeb yuav tshuaj, feem ntau yog yuav los ntawm Is Ntias teb thiab Mias Mas teb.

Add new comment

4 + 0 =