MOS XAWS KOS VAS NTES IB TUG NEEG KHIAV UA THOJ NAM

Muaj ib tug neeg tawm tsam hais txog tib neeg kev ncaj ncees hu ua Valentina Kupic, yuav raug xa rov qab mus Us Npes Kis Taas teb.

Vim tias tom qab muaj kev tua neeg nyob hauv lub nroog As Dis Ntsas xyoo 2005, mas nws tau khiav mus Lav Xias teb. Nod yog raws kev tshaj tawm hais txog cov neeg thoj nam nyob As Xias Nrab txhua leej.

Kupic hais tias cov tub tseem hwv Lav Xias muaj qee tus nyiag noj lub teb chaws tej nyiaj txiag. Ib tug sawv cev ntawm tus Txoov Tim Tswv Pus Tis fab tib neeg kev ncaj ncees xav cev tes mus pab nws kom dim. Xyoo 2005, Kupic khiav mus txog Lav Xias teb, vim xyoo ntawd muaj kev tua neeg tuag 500 leej nyob hauv lub nroog As Dis Ntsas. Yog lub sij hawm cov tseem hwv pib tua cov neeg sib sau tawm tsam nyob ntawm lub tsev txiav txim, hais txog cov Mawv Xis Lim lub txim txhaum. Ces Kupic thiaj khiav tawm ua neeg thoj nam.

Cov tub saib xyuas kev ruaj ntseg (FSSB) tau txwv Kupic hauv lub tshav dav hlau Seremetevo uas nyob Mos Xaws Kos Vas. Lawv khuav Kupic tej ntaub ntawv thiab muab nws kaw nyob hauv tshav dav hlau. Tab sis nws kuj tseem nrog lwm cov phooj ywg sib tham tau. Tam sim no Kupic raug kaw tos xa nws rov mus Us Npes Kis Taas teb. Kupic hais tias yog nws raug xa rov mus Us Npes Kis Taas teb, mas nws yeej kawg mag kaw nyob hauv lub nkuaj qhov av tsaus ntuj nti xwb.

Cov tseem hwv Lav Xias tsis hais meej tias qhov lawv xav ntiab Kupic rov qab mus Us Npes Kis Taas teb yog vim li cas, tab sis lawv hais tias Kupic khiav ua neeg thoj nam tsis raug kev cai. Tab sis Kupic hais tias qhov cov tub ceev xwm ntes nws, yog vim cov tub ceev xwm xav pauj kua zaub ntsuab rau nws xwb.

Add new comment

4 + 15 =