MLOOG YES XUS COV LUS QHIA

Nco txog ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws ! Txawm peb ib leeg nyob ib sab ntuj, zoo caij zoo nyoog thiaj tau tuaj fim sawv daws ib pliag hauv Tseb Nplej tsab xov, nws tseb ua peb hau kab ntoj hau kev thuv. Cov nyeem Liaj Luv Xa Moo thiab Tseb Nplej, peb hnov nej ib txhia twb tau piav tej yam txog fab kev teev hawm los lawm ntau zaus, tiam sis, tshuav ntau yam yuav hais ntxiv. Yog li, peb xav tham txog fab kev ploj tuag raws li Yes Xus qhia thiab peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg. 
Ua ntej no, peb yuav xub hais ob peb los txog yam Hmoob hais kam thiab Hmoob ntseeg txog kev ploj tuag. Hmoob ntseeg hais tias ciaj ua neej nyob, tuag mus ua dab. Tos li, vim peb kev cai dab qhuas cob thiab qhia peb ntseeg li ntawd. Peb paub zoo tias hu ua tus Hmoob, peb muaj nyias caj nyias ces Hmoob, nyias teev dab teev qhua raws nyias caj nyias, ces thiaj tsis puas dab. Ua li, vim li cas Hmoob thiaj teev dab qhuas ? Vim dab qhuas Hmoob yog dab niam dab txiv, dab caj dab ces. Yus yuav tsum teev yus dab yus qhua, tsis txhob mus teev luag dab qhuas thiaj tsis puas dab (Tsis khib, tsis txhaum yus tej dab qhuas). Piv tau tias tej poj yawm thaum tseem ciaj sia, poj yawm yog neej. Thaum luag dua nra tas, Hmoob ntseeg tias poj yawm mus ua dab lawm. Tub ki thiab xeeb leej xeeb ntxwv yuav tsum teev, txi thiab laig poj yawm txwv txoob ntsuj duab ntsuj plig. Dab nyob ntawm yus tus ntsis nplaig. Yus qhib ncauj tias muaj dab, ces yus yuav tsum pauj thiab hu dab tuaj noj tuaj haus. 
Tus Hmoob thim dab qhuas tseg los teev hawm Tswv Ntuj, nws yuav tau hloov siab hloov tswv yim tshiab kom txuas tau ciaj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tus Hmoob ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum nrauj txoj kev ntseeg dab qhuas kom tu taw. Dab qhuas puas los looj koov tau dab tsi rau yus tus ua tub ki thim dab qhuas pov tseg ? Dab qhuas ua tsis tau dab tsi looj koov rau yus. Vim Tswv Ntuj muaj hwj huam tshaj txhua tus dab. Yus los teev hawm Tswv Ntuj, yus los zeem Tswv Ntuj ua yus tus Huab Tais. Tswv Ntuj lub hwj huam tiv thaiv yus, roos yus. Hnub twg muaj mob dias hau, mus yuav dej los haus, muas tshuaj los noj kho yus tus mob. Thov Tswv Ntuj pab yus, tso siab rau Tswv Ntuj. Tsis txhob txhawj, txhob poob siab, tsis yog dab ua vij sub vij sw auv yus lub cev mob. Yog huab yog cua hloov, yog kab yog yoov tom, yog roj yog ntsev daw noj tsis haum plab, haus tsis xam nrog cev. Kev teev hawm Tswv Ntuj zoo tshaj kev teev dab qhuas thiab zoo tshaj txhua txoj kab ke teev hawm tib si. Yog peb twb ntseeg poj yawm tej lus qhia tias muaj dab, peb yim huab ntseeg Yes Xus kev qhuab qhia Tswv Ntuj rau peb hwm. 
Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub nqes los ciaj neeg. Yes Xus tuaj hauv ntiaj teb no qhia kev rau peb taug kom peb txhob qaug dab phem quav, kom peb mus tshwm qaum ntuj ua Tswv Ntuj tub ki. Yes Xus yog tus tuaj qhia Tswv Ntuj rau peb paub, peb yuav tsum cuab ntsej mloog Yes Xus lus qhia : 
Yes Xus teb thiab hais rau nws : “Yog leej twg hlub kuv, nws yuav mloog kuv lo lus thiab kuv Txiv yuav hlub nws thiab wb yuav tuaj ntawm nws thiab wb yuav ua lub chaw nyob txawm ntawm nws (Z 14 :23)” 
Yog Yes Xus thiab Leej Txiv tuaj ua lub chaw txawm nyob hauv peb, ces peb ciaj Tswv Ntuj tub ki, cov tuag tsis mus ua dab, tsis los thawj thiab hauv ntiaj teb no li Hmoob hais. Peb yuav mus ua qaum ntuj neeg li Yes Xus qhia. Peb ntseeg tias Yes Xus tus xub sawv ciaj sia hauv tsoom tub tuag, Yes Xus yuav tsa peb tib neeg sawv hauv plua av plua tshauv los ciaj Tswv Ntuj sia nyob niaj txhiab ib txhis li Tswv Ntuj : Yes Xus hais rau nws : “Kuv yog tus sawv tsees tau thiab yog txoj sia ; tus ntseeg kuv, txawm nws tuag nws yuav ciaj sia. Txhua tus ciaj sia thiab ntseeg kuv tsis tuag ib txhis (Z 11 : 25-26)” Txoj kev hloov siab hloov ntsws hloov tswv yim tshiab, yog tus ntseeg Tswv Ntuj thiab ua neeg zoo nyiam li Yes Xus qhia mus tag ib sim neej.
Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tsis txhob ntseeg tias tej poj yawm dua nra tas, ces lawv mus ua dab lawm. Vim Yes Xus tuag, Yes Xus tsis mus ua dab. Yes Xus sawv hauv tsoom tub tuag los ciaj sia nyob ib txhis saum qaum ntuj. Tus ntseeg Yes Xus txawm tuag, Yes Xus yuav nqus nws sawv ciaj sia lawv Yes Xus qab mus lawm qaum ntuj nyob niaj txhiab ib txhis ciaj Tswv Ntuj sia. Zoo siab tau nrog sawv daws txuas ob peb lo lus. Xab niaj lwm zaus, peb mam ho rov sib fim dua. Nej sawv daws nyob zoo !
Tus sau : TP. Cwj Vuam Chiv Yaj (Tseb Nplej 2014)

Add new comment

6 + 7 =