AS MES LIS KAS TEB TAU TXAIS LUB TXIAJ NOS NPES NYOB AS XIAS

Steven Muncy uas yog neeg As Mes Lis Kas 64 xyoo tau tuaj txog As Xias teb, kom tau pab cov neeg thoj nam hauv ntsuj tsov rog Nyab Laj. Nws yog tus tau txais lub txiaj Ramon Magsaysay Award nyob hauv xyoo 2021 no, los yog hu ua paj tshab Nos Npes ntawm As Xias teb.

American Baptist zoo siab txog “Kev ntseeg tsis muaj hnub ploj nyob hauv qhov zoo uas neeg tau ua los txhawb nqa lwm tus kom pab luag tej”. Qhov paj tshab no yog qhuas txog Steven Muncy txoj kev muab nws tus kheej los ua cov hauj lwm ncaj ncees pab neeg, pab cov neeg thoj nam kom nyob thaj yeeb, nrhiav lub meej mom kom sib luag, nrhiav kev sib haum xeeb lub caij muaj kev kub ntxhov nyob As Xias.

Lub txiaj Ramon Magsaysay Award pib tsim muaj nyob hauv xyoo 1963. Yog lub txiaj paj tshab muaj nqis thiab muaj meej mom tshaj plaws nyob sab As Xias. Yog lub txiaj kev zoo siab nco txog thiab ua tus piv txwv zoo ntawm tus Txoov Tim Tswv Fis Lis Pees tim 7, tom qab uas nws tau txais lub txiaj paj tshab no.

Steven Muncy yug los nyob hauv ib tse neeg tsis muaj meej mom, tab sis nws loj hlob nyob hauv txoj kev nyiam kev hlub uas yog ib tug neeg ntseeg txawj hlub luag tej. Xyoo 1980 nws tau pib nkag mus koom pab neeg “mus ua ke hauv lub Cim Ntxuav”, ces nws mus ua ib tug pab neeg nyob hauv cov neeg thoj nam Fis Lis Pees hauv lub nroog Morong, lub xeev Bataan uas nyob Fis Lis Pees teb.

Nyob hauv lub yeej thoj nam no, yog lub yeej thoj nam tos txais cov neeg thoj nam Indochinese uas khiav ntsuj tsov rog Nyab Laj. Thaum nws pom tias cov neeg nyob hauv lub yeej thoj nam tsis muaj zog fab ntsuj plig, mas nws thiaj pib txhim tsa lub Koom Haum Community Mental Health Services kom tau kev txhawb nqa los ntawm cov tseem hwv Norway thiab lub Leej Haum Kuj (UN).

Xyoo 1989 txog xyoo 1993 lub Leej Haum Kuj tso cai rau Steven Mancy lub koom haum mus ua hauj lwm pab neeg nyob hauv lub yeej thoj nam neeg Nyab Laj nyob Hooj Koos. Xyoo 1989 lawv thiaj hloov lub npe hu ua Community and Family Services International (CFSI). Lawv ua cov hauj lwm tswj tus kheej nyob hauv txoj kev ncaj ncees thiab pab cawm neeg txoj sia, ua kom tau zoo nyob ua lub neej zoo thiab daws cov neeg raug lub txim tuag. Ntau xyoo dhau los Steven Mancy lub koom haum tau pab cov neeg thoj nam nyob hauv 48 lub teb chaws.

Add new comment

3 + 15 =