AS MES LIS KAS PIB SAU TXOJ CAI MUAB TXIM RAU COV TSEEM HWV TUB ROG MIAS MAS

Muaj ib pab nom sawv pej xeem cev tau tsa ib txoj cai tshiab nyob hauv lub rooj pwm tsav, thov kom cov tseem hwv As Mes Lis Kas muab txim ntxiv rau cov tseem hwv tub rog Mias Mas, uas lawv tau txeeb kav teb chaws hnub tim 1 lub 2 hlis xyoo no.

Mias Mas yog lub npe qub ntawm lub teb chaws nyob As Xias toob fab naj, thiab muaj txoj cai saib xyuas txog kev txeeb teb chaws, kev kub ntxhov. Kev txeeb teb chaws ntawm cov tub rog, ua rau neeg tuag 1,000 tawm leej. Tsim nyog yuav muab txim thiab txiav kev pab Mias Mas teb.

Cov nom sawv pej xeem cev tseem thov kom cov tseem hwv As Mes Lis Kas muab siab rau txog kev muab txim rau cov tub rog kom ua kev ncaj ncees rau cov neeg Mias Mas. Thov kom lwm cov teb chaws nrog txiav txim hais txog kev cheb ntxuav tua neeg thiab caij tsuj cov Los Hees Yas.

Lub Koom Haum txoj cai Global Witness zoo siab txog kev taij thov, vim cov tseem hwv As Mes Lis Kas zoo siab txhawb nqa kev tawm tsam thov kev muaj vaj huam sib luag thiab kev ncaj ncees rau cov neeg uas poob nyob hauv txoj kev caij tsuj. Kev taij thov no tseem txwv tsis pub nqa tej toob xib muaj nqis xws li tej hlaws npliag deg ntawm Mias Mas thiab txwv ib txhia tuam txhab tsis pub txhawb nqa cov tseem hwv tub rog Mias Mas.

Txoj sij hawm lawm uas Biden yuav txo cov koom haum tsim roj a nyob Mias Mas teb, yog qhov chaw nqus nyiaj txawv teb chaws ntau tshaj ntawm cov tseem hwv Mias Mas 1 xyoo tau nyiaj ntau tshaj 1,000 plhom US dos las. Tam sim no tas txhua yam yog zwm rau cov tub rog. Kev muab txim rau cov tseem hwv Mias Mas zaum no yog kev txiav tas txhua yam raws txoj cai. Paul Donowitz ntawm Global Witness ua tus hais cov lus no.

Add new comment

5 + 3 =