Lub xeev Sichuan nyob Suav teb yuav tshem tawm txoj cai pub muaj 3 tug me nyuam, vim cov neeg yug tshiab muaj tsawg.

Lub xeev Sichuan uas nyob xib fab naj hauv Suav teb yuav tshem tawm tseem hwv Suav txoj cai uas pub muaj 3 tug me nyuam, thiab tshem txoj cai txwv tsis pub cov poj niam tsis muaj txiv muaj me nyuam, kom tsoom pej xeem rov coob tuaj.

Lub teb chaws uas tsoom pej xeem coob tshaj nyob ntiaj teb no, tab tom ntsib teeb meem cov me nyuam yug los tshiab tsawg zuj zus. Tsaib no pom tias tsoom pej xeem Suav yug los tshiab tsawg heev uas yog thawj zaug nyob hauv 60 tawm xyoo dhau los. Tseem hwv Suav txoj cai pub muaj ib tug me nyuam, pib siv nruj nruj txij xyoo 1980 los, vim ntshai tsam txog xyoo 2016 ces tsoom pej xeem yuav coob tuaj. Xyoo 2021, tseem hwv Suav thiaj rov kheev muaj 3 tug me nyuam. Tab txawm ua li ntawd, tsis kav kuj tseem daws tsis tau qhov teeb meem tsawg ntawm tsoom pej xeem. 

Lub hlis no cov nom Suav nyob hauv lub xeev Sichuan thiaj hais tias : lawv yuav tshem txoj cai txwv tsis pub muaj me nyuam coob coob tawm mus, lawv yuav kheev kom ib nkawm niam txiv tuaj yeem muaj 3 tug me nyuam tau. Thiab yuav rho txoj cai txwv tsis pub cov poj niam tab seeb yug me nyuam. Yam li yav tag los, tseem hwv Suav txoj cai txwv tsis pub cov poj niam uas tsis muaj txiv muaj me nyuam. 

Txoj cai tshiab no yuav pib siv txij hnub tim 15 lub 2 hlis xyoo 2023 no mus. 

Thawj zaug uas tsoom pej xeem Suav yug tshiab muaj tsawg, mas yog xyoo 1960. Vim xyoo ntawd tsoom pej xeem Suav raug kev tshaib nqhis loj heev. Thiab kev txhawb nqa tsoom pej xeem txoj kev ua liaj ua teb tsawg heev.

 

Add new comment

14 + 1 =