Lub neej tshiab tom qab kev quav tshuaj nyob hauv lub nroog Myitkyina

Kev tsim tshuaj txhaum kev cai thiab kev haus tshuaj yog ib qho   zais ntshis ntawm cov teeb meem ua rau Mias Mas teb sib tawg. Lub tsev cim yeeb cim tshuaj hauv lub nroog loj uas nyob lub xeev Kachin, tau hais txog kev sib koom tes ntawm lub Cheeb Koom Txoos thiab cov Txiv Plig neeg Irish uas lawv hwm Leej Ntshiab Columba. 

Cov neeg yeej kev quav tshuaj yog kev cia siab. 

Kev cog thiab siv tshuaj txhaum kev cai, yog ib qho teeb meem zais ntshis los tau ntau caum xyoo nyob Mias Mas teb. Kev txeeb kav teb chaws hauv xyoo 2021 thiab kev kub ntxhov tau ua rau kev tsim tshuaj txhaum kev cai muaj ntau dua qub. Tab sis kuj tseem muaj kev cia siab raws li Txiv Plig Eamon Sheridan uas nws yog ib tug Txiv Plig neeg Irish hais. Ib qhov piv txwv los ntawm cov kab ke txais lub Cim Ntxuav thiab lub neej niaj hnub nyob hauv lub tsev pab cov neeg cim yeeb cim tshuaj uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm lub Cheeb Koom, thiab tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov Txiv Plig Irish nyob hauv lub nroog Myitkyina, yog lub nroog loj nyob hauv lub xeev Kachin, nyob Mias Mas sab hnub tuaj. 

Cov Txiv Plig hwm Leej Ntshiab Columba tuaj txog Mias Mas teb thawj zaug hauv xyoo 1936. Thawj tug Tswv Qhia nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Myitkyina yog Tswv Qhia John Howe uas nws yog neeg Irish.

Xyoo 1960 uas yog tus thawj tub rog Ne Win kav teb chaws, ces nws pib ntiab 3 tug Txiv Plig neeg txawv teb chaws uas lawv yog neeg Columban kom tawm teb chaws hauv xyoo 1977. Txog xyoo 1990, cov Txiv Plig Irish rov qab txuas lus tau nrog lub Cheeb Koom ib zaug ntxiv, ces thiaj rov muaj cov Txiv Plig neeg Irish nyob Mias Mas teb dua. Lawv thiaj qhib lub tsev cim yeeb cim tshuaj nyob Myitkyina xyoo 2015. Ua qhov chaw tiv thaiv tshuaj txhaum kev cai thiab qhib tos txais txhua tus neeg uas lawv xav rov pib dua lub neej tshiab. 

 

Add new comment

2 + 0 =