Lub chaw hauj lwm txhawb nqa kev txhawb nqa rau cov poj niam uas tsis muaj zog nyob Nyab Laj teb.

Lub tsev ua hauj lwm saib xyuas kev npaj thiab kev nqes peev tau tsa lub rooj sib tham hais txog cov poj niam mus tsis taus kev kom lawv yeej lawv txoj kev txom nyem nyob hauv Hanoi. 

Yog ib co hauj lwm ua nyob hauv cov poj niam hnub nyob thoob ntiaj teb. 

Nguyen Chi Dung uas yog tus pwm tsav saib xyuas cov hauj lwm kev npaj thiab kev nqes peev hais tias : ntau xyoo dhau los no, lub pwm tsav nco ntsoov txog cov hauj lwm hauv tej pab neeg ua ntu zus. Ces lawv thiaj xaiv cov neeg uas tsis muaj zog 8 pab, kom tau txhawb nqa lawv txij xyoo 2018 los. 

Dang Thi Viet Anh tus thawj tswj ntawm lub Koom Haum saib xyuas cov neeg dig muag nyob Nyab Laj teb (VBA) hais tias : ntau xyoo dhau los no, muaj cov neeg dig muag tshaj 20,000 leej uas lawv tau txais cov pas nrig ntawm lub Koom Haum txoj kev pab. Uas muaj lub pwm tsav sab laj nrog lub Leej Haum Kuj nyob Nyab Laj teb. 

Pauline Tamesis hais meej meej tias : lub Leej Haum Kuj txoj kev pab (UNDP) yuav ua hauj lwm nyob Nyab Laj teb kom tau ntsuam xyuas cov poj niam, tshwj xeeb yog cov poj niam dig muag thiab cov mus tsis taus kev. Lawv yuav ua cov hauj lwm daws kho thiab tsim lub ntuj tshiab uas nrog sawv daws nyob mus ntev ntev.

Tsoom pej xeem Nyab Laj cov uas tsis muaj zog, muaj kwv yees 6 plhom leej. Lawv tau txais kev muab siab rau los ntawm tej pab nom thiab cov tseem hwv Nyab Laj. 

 

Add new comment

9 + 4 =