LEEJ TXIV ZOO, YOG ZOO LI CAS?

Nyob rau hauv lub tsev vas : Move World Together sau txog yawg Cis Tis cov lus nws hais txog cov leej txiv sawv daws tias yuav tsum coj zoo li cas thiaj tau lub npe ‘leej txiv zoo’.
Yawg Cis Tis hais tias tus txiv zoo mas yuav tsum coj tus yam ntxwv zoo li no :
1. Siab zoo thiab khuv leej lwm tus. 
2. Paub tsim kev xyiv fab hauv nws cuab yim neej.
3. Txhob qia dub, tsis cuaj khaum.
Tus txiv twg coj 3 tus yam ntxwv li hais thiab nws qhuab qhia kom me tub me nyuam yoog raws, mas nws cov me nyuam hlob tuaj yuav coj lub neej zoo. 
Tsis tas li ntawd, yawg Cis Tis tseem muaj ib lo lus hais rau cov tub hluas ntxhais hluas sawv daws tias :  “Tib neeg yuav tsis ntsib kev xyiv fab tau yog lawv tsis paub nyiam lwm tus. Niam thiab txiv yog thawj thawj tus muaj txiaj ntsim rau cov me nyuam, vim niam txiv tau siv tag nrho lub sij hawm los tu thiab muab kev hlub rau cov me nyuam. Niam thiab txiv txhawj lawv cov me nyuam dua lawv tus kheej. Yog li cov me nyuam yuav tsum pauj niam thiab txiv txiaj ntsim. Yog hlub, txhawj xeeb thiab saib xyuas niam txiv mus li.”

 

Add new comment

1 + 1 =