KOOM HAUM HMOOB THIAB NIAM NKAUJ NTSUAB PAB NYIAJ THIAB TWJ KHO MOB

(https://www.77kaoded.com)

Koom Haum Hmoob koom tes nrog tus niam nkauj ntsuab Hmoob 2020, pab nyiaj thiab twj kho mob rau lub tsev kho mob hauv lub nroog Phop Phra, xeev Tak nyob Thaib teb. 
Hnub tim 15 lub 5 hlis 2020 dhau los no, nyob hauv kem tsev sab laj tsev kho mob nroog Phop Phra, xeev Tak. Muaj tus thawj tswj nroog Phop Phra thiab tus thawj tswj tsev kho mob ua tus txais cov twj kho mob thiab 105,061 npaj nyiaj ntawm Koom Haum Hmoob nyob Thaib teb thiab tus niam nkauj ntsuab xyoo 2020. Hnub ntawd muaj ntau pab kav xwm ua hauj lwm tsis hais nom tswv los yog tsoom pej xeem sawv daws tuaj sib koom ua cov kab ke tos txais coob kawg nyob hauv lub tsev kho mob nroog Phop Phra. Cov twj kho mob thiab pob nyiaj no yog muab rau cov kws kho mob tau coj mus siv tiv thaiv thiab kho cov neeg mob Covid-19. Cov nyiaj no yog tau los ntawm kev sib koom siab uas yog cov Hmoob nyob thoob Thaib teb sib sau thiab 2-3 lub Koom Haum Thaib tawm nyiaj yuav cov twj kho mob. Sawv daws lub dej siab yog xav pab kom cov kws kho mob muaj twj kho mob thiab pab tiv thaiv tus kab mob Covid-19, kom tsoom pej xeem txhob raug tus kab mob xwb.

 

Add new comment

3 + 17 =