Kev txhim kho siab ntsws yog Don Bosco nyob Moos Npais ua tus npaj.

Don Bosco Prafulta yog qhov chaw txhim tsa kev saib xyuas siab ntsws Mela Fest nyob hauv lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Dominic Savio, uas nyob hauv lub nroog Moos Npais sab hnub tuaj, hnub tim 22 lub 1 hlis xyoo no.

Kev ua hmoov tsuj xeeb yog koom nrog lub tswv yim kev rhuav tshem kev qias neeg ntawm kev puas siab puas ntsws thiab cov hauj lwm niaj hnub, kom tau txhim kho kev puas siab puas ntsws. 

Txiv Plig Godfrey D’Sa SDB tus txhim tsa thiab cov kav xwm Prafulta, npaj ua hmoov tsuj xeeb no los kom tau txhawb nqa thiab txhim kho kev puas siab puas ntsws ntau kom zoo tuaj. Kev qhuab qhia, kev tu saib xyuas thiab lwm yam, muaj cov neeg saib xyuas cov neeg puas siab puas ntsws li ntawm 50 leej, lawv ua ke tsim tej yam kev lom zem rau cov me nyuam yaus thiab rau cov laus. Muaj cov tub kawm fab hais txog siab ntsws li ntawm 80 leej, tuaj ntawm lub tsev kawm ntawv Saint Savia thiab Nanaviti Colleges tuaj pab ua cov hauj lwm. Prafulta tau sim cov neeg puas siab puas ntsws lawv tej siab ntsws, sim kev xav, sim lub siab lub tswv yim thiab muab kev paub los yog qhuab qhia rau lawv. Lawv qhia txog txoj hauj lwm, kev kawm ntawv thiab kev ua tej yam pab tus kheej. Lawv ua li no yog xav pab kom cov neeg puas siab puas ntsws tau nyob kaj siab thiab rov muaj lub neej zoo tuaj.

Add new comment

12 + 5 =