Kev tsiv teb tsaws chaw mus hauv nroog thiab tshuav cov neeg laus hnub nyoog 60 tawm xyoo yog feem coob nyob hauv tej zej zog.

Nyob Is Ntias teb muaj cov neeg hnub nyoog 25 txog 30 xyoo khiav pem toj siab mus nyob hauv nroog txhua txhua feeb. Ces ua rau hauv tej zej zog tshuav cov neeg laus hnub nyoog 60 tawm xyoo coob kawg. Muaj tej tus neeg laus raug tso nyob ib leeg thiab ua liaj ua teb xwb.    

Nyob hauv qee lub xeev, tau tsim qee lub nroog "Dab" xws li Kambanad uas nyob hauv lub xeev Kerala yav qab teb. 1 lub tsev nyob hauv 6 lub tsev los yog (15 feem pua ​​​​ntawm 11,000 lub tsev) raug kaw tas, vim cov tswv muab tso tseg.

Ua rau cov me nyuam kawm ntawv tshuav tsawg heev, cov xib hwb yuav tsum tau tawm mus nrhiav thiab muab nyiaj rau lawv tsev neeg kom tso cov me nyuam rov qab mus kawm ntawv. Qhov no yog ib qho tsis txaus ntseeg nyob hauv ib lub teb chaws uas muaj tsoom pej xeem 47 feem pua hnub nyoog qis tshaj 25 xyoos. 

Qhov tseeb yog kev huam vam ntawm tsoom pej xeem Is Ntias hlob tsis xwm yeem. Cov nom nyob Is Ntias qab teb tab tom ntsib cov teeb meem muaj cov neeg laus coob zuj zus, vim kev yug tshiab muaj tsawg dua qub. Tej teeb meem no kuj yog los ntawm cov hluas txheej tshiab khiav mus nyob hauv nroog thiab nyob txawv teb chaws tas, ces thiaj tshuav cov laus coob coob nyob rau toj siab. 

Xyoo 2001 txog xyoo 2011, cov neeg khiav mus nyob hauv nroog muaj li ntawm 51 feem pua. Yog raws li tseem hwv Is Ntias kev txheej mej hwm zaum kawg xyoo 2011. Kev tshais chaw mus los nyob hauv lub teb chaws yog 450 plhom leej. Xyoo 2050 cov teeb meem no yuav ua rau cov neeg nyob hauv nroog muaj li ntawm 841 plhom leej, ces pem tej toj siab tsuas tshuav cov neeg 60 tawm xyoo nyob lawm xwb.

 

Add new comment

6 + 5 =