KEV TSIS NCAJ NCEES NYOB XIS CIAS, SUAV TEB.

Ntau lub Koom Haum xws li Nike thiab Apple raug cov tseem hwv Suav txiav kev lag luam, vim tseem hwv Suav pom tias muaj kev quab yuam cov tub zog ntawm haiv neeg Us Yis Kus nyob Suav teb. 
Pom tias cov Koom Haum ua lag luam li hais no caij tsuj cov Mawv Xis Lim Us Yis Kus, lawv quab yuam cov tub zog ua hauj lwm hnyav thiab saib tsis taus. Tsis tas li ntawd, cov tseem hwv As Mes Lis Kas kuj tsis pom zoo txog lwm cov Koom Haum uas ua tsis ncaj ncees nyob Xis Cias thiab. 
Lub Koom Haum Nike thiab lwm cov lag luam hais tias lawv tab tom soj ntsuam txog cov teeb meem no ib yam nkaus. Nike zoo siab yuav soj ntsuam lawv txoj kev tsim txhua yam toob xib thiab soj ntsuam saib seb puas muaj dab tsi cuam tshuam txog kev quab yuam cov tub zog Us Yis Kus thiab lwm cov tub zog uas yog haiv neeg tsawg.
Nike hais tias : lawv tsis tau siv tej toob xib nyob Xis Cias uas nyob Suav teb sab hnub poob ntawm cov thaj tsam cov Us Yis Kus nyob coob raws li cov xov xwm hais. Vim xov xwm hais tias muaj ntau lub tuam tsev ua hauj lwm ua tsis ncaj ncees rau cov Us Yis Kus. 
Lub Koom Haum Apple kuj hais tias : lawv tau soj ntsuam lawm, tsis muaj raws li cov ntawv xov xwm tshaj tawm. Apple tau soj ntsuam zoo thiab muaj lub hom phiaj tias lawv yuav ua hauj lwm yam xyuam xim ntxiv mus. 
Lwm yam toob xib uas raug cai thiab tsis raug cai yog tej yam me me twb muaj muag nyob puv qhov txhia chaw, tab sis cov tswv tsis kam tawm los lees tej teeb meem ntawd. Tam sim no muaj tshaj 180 lub Koom Haum sib koom nyob hauv kev txwv tsis pub quab yuam thiab ua tsis ncaj rau cov tub zog. 

 

Add new comment

8 + 2 =