Kev tiv thaiv kev noj nyiaj nyob Hanoi, ua teeb meem rau kev txuas ntaub ntawv tsheb.

Tseem hwv Nyab Laj txoj kev tiv thaiv kev nyiag noj nyiaj, tau ua teeb meem rau cov pej xeem kev nce npe tsheb, ces qhov kawg cov tub xov xwm thiaj tshaj txog txoj kev kub ntxhov no.

Tom qab cov tub ceev xwm ntes yawg Dang Viet Ha uas nws yog tus thawj tswj ntawm kev nce npe tsheb, tsheb ciav hlau, nkoj thiab kev xa toob xib, vim nws nyiag noj nyiaj xiab. Ua rau cov pej xeem raug ntes kaw 500 leej thiab 59 lub chaw nce npe tsheb ntawm 281 lub nyob thoob teb chaws raug kaw, ces ua rau tsoom pej xeem txoj kev nce npe tsheb kub ntxhov kawg. Muaj cov pej xeem tuaj mus nce npe lawv cov tsheb los yog txuas ntaub ntawv tsheb, ua kab sab ntau txhiab mev nyob ntawm lub tsev txuas ntaub ntawv tsheb. Lawv pw nyob hauv tsheb thiab noj mov hauv tsheb ntau hnub thiab tej tug tos ntau lis piam. 

Cov teeb meem kub ntxhov no yog los ntawm cov xwm txheej 2-3 lub hlis dhau los, vim nyob hauv lub 10 hli tsaib no, cov tub ceev xwm nyob Hom Cis Mees tau tav ib lub tsheb thauj toob xib, lawv soj ntsuam lub tsheb ntawd tsis txuas ntaub ntawv thiab cov tub ceev xwm tau ntes ntau leej uas lawv tsis txuas ntaub ntawv tsheb nyob hauv lub 12 hlis tsaib no. Ces thiaj ua kev kub ntxhov mus txog lub tsev txuas ntaub ntawv nyob Hom Cis Mees, thiab cov tsev txuas ntaub ntawv tsheb nyob thoob lub teb chaws raug kaw tseg ib nrab. Tam sim no muaj kev soj ntsuam ntaub ntawv tsheb ib hnub 100 lub. Muaj cov tub soj ntsuam ntaub ntawv tsheb 15 leeg. Niaj hnub no cov tsheb soj ntsuam ntaub ntawv yog ib hnub 140 lub, thiab cov neeg soj ntsuam ntaub ntawv 13 leeg xwb. Vim li ntawd thiaj ua kev kub ntxhov rau tsoom pej xeem txoj kev txuas ntaub ntawv tsheb, vim neeg tsawg ces ua hauj lwm qeeb heev. 

 

Add new comment

16 + 1 =