KEV TIV THAIV COVID-19 RAIS UA KEV SIB CAIS NYOB KHAS PHUS CHAS

LiCAS news

Cov tub tseem hwv hauv nroog Phas Noos Pees ntau txhiab leej tsis tau tawm mus nraum zoov li 14 hnub. Kuj muaj coob leej yog nyob hauv cov thaj tsam tsos liab uas yog cov thaj tsam muaj neeg kis mob coob tshaj nyob hauv ob peb lub lis piam tag los. Khas Phus Chas teb tab tom poob nyob hauv lub caij tiv thaiv tus kab mob Covid-19, pom tias 7 hnub dhau los xwb twb muaj cov neeg kis tus kab mob tshiab li ntawm 3,000 leej. 
Lub Koom Haum txhim kho pej xeem thiab saib xyuas tib neeg kev ncaj ncees tau hais txog kev txhawb nqa cov pej xeem uas pluag txom nyem, cov neeg nrhiav hnub noj hnub thiab cov tsis tuaj yeem yug tau lawv tsev neeg. Kom cov Koom Haum uas muaj tej pab neeg coob coob sib pab nrhiav txhiam xws noj los pab cov neeg pluag. Chak Sopheap uas nws yog tus thawj tswj nyob hauv lub Koom Haum saib xyuas kev ncaj ncees Khas Phus Chas hais tias qhov tseem ceeb tiag yog cov tub tseev tsim yuav rau muab siab rau saib xyuas tsoom pej xeem, thiab tso cai rau tsoom pej xeem paub txog tej yam cheem tsum nyob hauv lub neej, nyob hauv lub caij tiv thaiv kab mob nruj nruj no. 
Cov tseem hwv yuav tsum pab tsoom pej xeem uas lawv tsis tuaj yeem pab lawv tus kheej thiab cov nrhiav tsis tau yug lawv tsev neeg. 

 

Add new comment

8 + 10 =