Kev thab plaub, thiab tsaus ntuj nti ntawm thaj av luag ntxhi (Thaib teb).

Kev rov tua tus kheej tuag ntawm ib tug me nyuam ntxhais hnub nyoog 15 xyoos, nyob hauv ib lub zos hauv lub xeev Chacheongsao, ua kom muaj lus sib cav nyob hauv lub teb chaws fab kev soj ntsuam thiab tej teeb meem yuav raug rau cov tub kawm li ntawm 600 tawm txhiab leej, thiab cov uas tau txais kev kawm tsis zoo pes tsawg.

Txhua yam no yog los ntawm kev quab yuam mos deev thiab kev sib liam caij tsuj nyob hauv tsev kawm ntawv, ces thiaj ua rau tus me nyuam ntxhais hnub nyoog 15 xyoo rov tua tus kheej tuag. Nws dai caj dab tuag nyob hauv tsev, thiab nws sau ntawv tso tseg tias ; nws ntxeem tsis taus cov teeb meem uas nws raug. Nws ntsoos, nws xav ntau thiab ua rau qhov kawg nws nyiaj tsis tau tej yam nws raug ntawd.

Nws txoj kev tuag, ua qhov chaw rau sawv daws muaj lus sib cav nyob hauv lub teb chaws hais txog kev saib tsis taus los yog sib thuam nyob hauv cov tsev kawm ntawv. Yog ib qho kheev kheev tshwm sim nyob hauv cov tsev kawm ntawv, uas yog los ntawm kev sib thuam thiab sib caij tsuj. 

Tej yam no tsis yog ib qho txawv txav, vim 4 xyoos tag los raws kev soj ntsuam ntawm cov pwm tsav fab txhim kho siab ntsws, pom tias muaj cov me nyuam kawm ntawv li ntawm 600 tawm txhiab leej poob nyob hauv txoj kev sib liam, sib thuam thiab kev saib tsis taus. Yog tus zauv nce siab tim 2 nyob thoob ntiaj teb. Cov teeb meem no tshwm sim nyob hauv tej tus neeg thiab tej pab neeg uas nyiam thuam luag tej. 

Cov teeb meem no tshwm sim nyob hauv cov me nyuam ntxhais coob zuj zus, ces ua rau lawv ntsoos thiab tiv tsis taus, lawv txaj muag. Txog qhov kaw lawv nrhiav tsis tau kev tawm, ces thiaj ua rau muaj neeg rov tua tus kheej coob leej. Cov txiv neej feem coob rov tua nws tus kheej, hos cov poj niam feem coob xav rov muab lawv tus kheej tua.    

Add new comment

8 + 2 =