KEV TAWM TSAM THIAB KEV TEEV HAWM HAUV MIAS MAS NYOB HAUV LUB XYOO TSHIAB

(Photo LiCAS News)

Hnub tim 18 lub 4 hlis tag los no, Mias Mas teb ua hmoov tsuj xeeb Thingyan, uas yog xyoo tshiab ntawm cov neeg Mias Mas. Kuj yog ib hnub so nyob hauv nruab xyoo ntawm pab neeg tiv cov tub rog txeeb teb chaws. Pab neeg no cog lus hais tias lawv yuav tawm tsam ntxiv mus nyob hauv lub caij ua hmoov tsuj xeeb xyoo tshiab no.
Nyob hauv lub xyoo tshiab, mas raws kev cai sawv daws yuav dai paj ntoos, txawb tej lub hwj paj ntoo kom zoo nkauj thiab tu vaj tse kom huv si. Tej kev zoo nkauj no txhawb kom sawv daws lub siab ntxhov hnyo, vim kev sib ntaus rog thiab nco txog hmo cov tub rog tshawb vaj tse thiab ntes neeg.
Nyob hauv lub nroog Tamu uas nyob ze ciam teb Is Ntias sab hnub poob, cov tub rog Mias Mas tau tua ib lub tsev kho mob, cov tub rog ntaus tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg thiab yuam cov kws kho mob kom muab lawv cov xov tooj rau cov tub rog. Ntau lub hlis los lawm, uas cov pej xeem nyob hauv lub nroog Tamu raug qhia kom sawv tiv thaiv thiab tawm tsam cov tub rog. Ib tug nyob hauv cov neeg sawv tawm tsam, mas yog ib tug qub tub ceev xwm uas nws tiv cov tseem hwv. Nws raug tua tuag lub 4 hlis no los ntawm kev sib ntaus rog, ua rau cov tub rog Mias Mas tuag 5 leeg. Li ntawd pab neeg tawm tsam cov tseem hwv thiaj muab hnub ua hmoov tsuj xeeb los ua hnub nyob ntsiag to hwm cov tuag thiab thov Ntuj pab rau cov neeg muaj suab npe uas tuag nyob hauv kev kub ntxhov. 

 

Add new comment

9 + 3 =