KEV SIB TXEEB CIAM TEB NTAWM SUAV THIAB IS NTIAS

(www.asianews.it)

Hais txog kev sib txeeb ciam teb His Mas Lais ntawm Suav thiab Is Ntias. Cov tub rog Suav thiab cov tub rog Is Ntias nyob ntawm tus ciam teb His Mas Lais xuas pob zeb sib txawb thiab sib ntaus, vim cov tub rog Suav hla dhau ciam. Cov tseem hwv Suav hais tias lub sij hawm kub ntxhov ntawd, mas 2 tog cov tub rog yog nyob hauv Suav ciam av. Tsis muaj ib qho pov thawj tseeb tias leej twg yog tus txhaum, vim thaj chaw ntawd cov tseem hwv Is Ntias hais tias yog Is Ntias li, cov tseem hwv Suav kuj hais tias yog Suav li. Cov tseem hwv Is Ntias hais tias kev kub ntxhov ntawd ua rau cov tub rog Is Ntias raug tuag 20 leej, yog thawj zaug nyob ntawm tus ciam teb His Mas Lais txij xyoo 1962 los txog tam sim no. Xyoo 1962 yog tsov rog sib txeeb ciam thawj zaug, tab sis los txog tav no cov tseem hwv Suav thiab cov tseem hwv Is Ntias tsis tau muaj kev sib hais haum li. Tseem hwv Is Ntias hais tias lub xeev Xis Khis (Sikkim), yog qhov chaw tiag taw ntawm cov tub rog Is Ntias yuav tua cov Suav, thiab yog lub lub xeev nyob npuas tus ciam ntawm cov roob His Mas Lais. Thaj tsam ntawd nyob siab dua Suav li av, ces zoo li cov yeej tub rog Suav raug zuaj nyob nruab nrab ntawm Is Ntias teb thiab Pus Taas teb (Bhutan).
Tseem hwv Suav hais tias : txoj kev tsheb uas hla nyob ntawd, mas yog nyob hauv Suav li av. Vim li ntawd, mas yog cov tub rog Is Ntias hla Suav li ciam av lawm. Tseem hwv Suav kuj hais ntxiv tias : thov kom tseem hwv Is Ntias nco ntsoov txog ntsuj tsov rog 1962 uas cov tub rog Is Ntias swb, vim tias tam sim no cov tub rog Suav heev dua thaum ntawd lawm. Ntawm ciam teb hauv lub xeev Xis Khis, mas cov tseem hwv Aas Kiv tu rau tseem hwv Suav xyoo 1890 lawm, yog tseem hwv Is Ntias hla txoj cai no, mas txhais tias lawv tau hla txoj cai loj heev. 

 

Add new comment

7 + 10 =