KEV SIB THAM XOV TOOJ THIAB XOV XWM XYOO 2021

Hnub ntawm kev sib tham xov tooj thiab tshawb fawb xov xwm (WTISD), mas muaj kev ua hmoov tsuj xeeb txhua txhua xyoo hnub tim 17 lub 5 hlis. Kev ua hmoov tsuj xeeb hnub ntawm kev sib tham xov tooj thiab tshawb fawb xov xwm pib tsa muaj nyob hauv xyoo 1969 los lawm. 
Kev kub ntxhov ntawm tus kab mob Covid-19, tau qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib tham txheej tshiab nyob hauv Technology. Kev hloov los siv Digital yog ib qhov ua kom zoo dua qub thiab muaj kev lees paub thiab kev ncaj ncees. Soj ntsuam txiaj ntsig ntawm txhua leej txhua tus. Tab txawm tus kab mob Covid-19 raug ntsia tias yog ib yam kev kub ntxhov loj tshaj plaws rau tas ntiaj teb, suav txij ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 2 los, mas tas ntiaj teb tsis tau kub ntxhov cuag no. Tab sis lub caij uas tas ntiaj teb tab tom raug tus kab mob, mas tej huab cua kuj hloov thiab ua teeb meem rau txhua tsav puas yam muaj txoj sia thiab kev lag luam. Ua rau huab cua phem thiab muaj ntuj los nag hlob, av xaub thiab toj pob. WTIS pab kom sawv daws nco ras thiab pab soj ntsuam txog 5 lub hom phiaj yav tom ntej. 

 

Add new comment

8 + 5 =