KEV PAB LUAG TEJ ZOO DUA KEV SIB THAM.

Kev kub ntxhov ntawm tus kab mob Covid-19, muaj ntau lo lus nug thiab yog tej yam tsis tau pom dua nyob hauv neeg lub neej. Kev ua hauj lwm ntawm cov neeg ntseeg kuj yog ib co hauj lwm dawb huv thiab tsis muaj ciam. 
Thaum muaj tus kab mob sib kis, mas peb yuav ntsia pom tias txoj kev tshaj Ntuj Lus los yog ua hauj lwm pab luag tej muaj teeb meem ntau yam. Tab sis txoj kev pab luag tej raws lub siab zoo thiab dawb huv, kev thov Ntuj thiab tej lub cim yog qhov tseem ceeb. Muaj coob leej sib cav hais txog lub thaj txi Ntuj thiab kev thov Ntuj nyob hauv Online, vim txoj kev ua thaj txi Ntuj thiab thov Ntuj nyob Online tseem yog ib txoj kev uas sim ua xwb, tsis tau yog qhov ua raug cai tiag tiag. 
Raws cov lus qhia nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, mas muaj 4 yam xws li : kev kawm txuj, kev ntseeg, kev thov Ntuj thiab cov Cim Ntshiab. Lub caij uas tus kab mob Covid-19 tab tom sib kis no, mas cov neeg ntseeg zoo muab 4 yam no los ua hauj lwm pab ib zeej tsoom neeg. Los yog zoo pab ntxiv kev ntseeg pab rau neeg fab ntsuj plig. Kev ua hauj lwm zaum no, yog kev mus ncig tsham txog cov neeg raug kev kub ntxhov, zoo dua sib tham nyob hauv xov tooj los yog Online. Kev sib sau nyob hauv tej pab neeg coob coob, mas yog ib qho tsim nyog ua. Vim tau ntsib coob leej neeg thiab yog ib txoj kev tshaj Ntuj Lus nyob ntawm ib zeej tsoom xub ntiag. 

 

Add new comment

7 + 3 =