KEV NTAUS ME NYUAM NYOB NYAB LAJ TEB.

(http://blog.eduzones.com)

Txhua txhua xyoo, mas muaj cov poj niam Nyab Laj xeeb tub uas lawv muab lawv tus me nyuam rho tawm los sis ntaus pov tseg li ntawm 40,800 leej. Vim yog tsoom pej xeem Nyab Laj xav tau me nyuam tub ntau dua me nyuam ntxhais. 
Lub Leej Haum Kuj (UNFPA) soj ntsuam nyob hauv xyoo 2020 no, pom tau tias : nyob Nyab Laj teb mas muaj cov poj niam ntaus me nyuam li ntawm 40,800 leej nyob hauv ib xyoos. Cov teeb meem ntaus me nyuam no pib muaj txij xyoo 2004 los lawm. Pom tias cov me nyuam tub yug los coob dua cov me nyuam ntxhais li ntawm 111/100. Yam li me nyuam tub 111 leeg, mas me nyuam ntxhais yog 100 leej. Raws qhov xwm yeem ntawm cov poj niam yug me nyuam, mas cov me nyuam tub yog 105 leeg, hos cov me nyuam ntxhais yog 106 leej. Qhov no yog qhov xwm yeem ntawm ib zeej tsoom neeg. Yog vim tsoom pej xeem Nyab Laj xav tau me nyuam tub thiab lawv saib cov me nyuam tub tseem ceeb dua, ces thiaj ua rau kev ntaus me nyuam muaj heev zuj zus tuaj. Yawg Nom Mis (Naomi) uas nws yog tus sawv cev ntawm lub Leej Haum Kuj UNFPA nyob Nyab Laj teb hais tias : zim txwv no cov me nyuam tub yug los tshiab muaj coob dua cov me nyuam ntxhais, ces yog ib qho yuav ua rau lub teb chaws muaj teeb meem rau yav tom ntej. Yam li yuav muaj kev sib txeeb poj niam, quab yuam poj niam deev, ua niam ntiav thiab kev ua luam neeg. Muaj ib co neeg xav tias poj niam tsawg lawm, ces yog muaj cov poj niam ua niam ntiav coob, mas cov txiv neej yuav nyiam nrhiav heev, vim lawv nrhiav tsis tau poj niam yuav. Thiab yuav muaj tub sab nyiag tej me nyuam ntxhais mus muag ua niam ntiav. Tsis tas li ntawd, niaj xyoo muaj cov poj niam ntaus nchuav me nyuam nyob thoob ntiaj teb li ntawm 110 plhom. 666,300 leej yog cov poj niam Suav, tsis hais Thais Vas los yog Hooj Koos. 461,500 leej yog cov poj niam Is Ntias. Suav thiab Is Ntias yog 2 lub teb chaws uas muaj kev rho me nyuam pov tseg coob tshaj cov, vim lawv yog 2 lub teb chaws uas muaj neeg coob tshaj nyob hauv ntiaj teb no.

 

Add new comment

3 + 1 =