KEV LAG LUAM NYOB KOS LIM NAJ.

Tus kab mob Covid-19 tab tom sib kis nyob Kos Lim Naj. Kev lag luam nyob Kos Lim Naj twb pib muaj teeb meem txij xyoo 1998 los lawm, ces tam sim no Kos Lim Naj tseem los raug tus kab mob Covid-19 no thiab, ces ua rau kev lag luam thiab cov tuam khw nyob Kos Lim Naj haj yam poob qis tuaj. 
Lub tuam txhab nyob Kos Lim Naj hais tias xyoo no kev lag luam nyob Kos Lim Naj poob dua tsaib no lawm 3 feem pua. Xyoo 1998, kev lag luam nce 3.8 feem pua. Kev lag luam uas poob peev loj tshaj, yog kev lag luam fab xa tawm mus txawv teb chaws. Yog zaum 2 thiab poob qis lawm 13.6 feem pua. Yog muab piv rau xyoo 1974, mas xyoo no kev lag luam xa tawm mus txawv teb chaws poob qis dua lawm ntau. 
Lub tuam txhab nyob Kos Lim Naj hais tias kev lag luam xa tawm mus txawv teb chaws poob qis 2 feem pua yog txij lub 4 hlis txog lub 6 hli tag los no. Teeb meem yog los ntawm tus kab mob Covid-19 xwb. Yog tias yav tom ntej tseem muaj tus kab mob Covid-19 no tshwm sim, mas cov tseem hwv Kos Lim Naj thiab tsoom pej xeem yuav tsum nkag siab txog kev tiv thaiv thiab paub txog lwm teb chaws txoj kev lag luam. 
Tus lwm thawj pwm tsav nyob Hooj Koos hais tias : lawv zoo siab yuav pab txhawb nqa Kos Lim Naj kev lag luam nyob hauv Kos Lim Naj kom zoo tso, mam hais txog sab nraud. 
Kav Tos Liv lub pwm tsav txhawj xeeb txog kev kub ntxhov hais tias : raws kev soj ntsuam mas pom tias cov neeg poob hauj lwm coob zuj zus thiab yog cov neeg laus muaj hnub nyoog lawm. Vim li ntawd, peb yuav thov kom tseem hwv Kos Lim Naj tsis txhob xav txog kev txhawb nqa lag luam xwb, tseem hwv Kos Lim Naj yuav tsum muaj nyiaj pab cov neeg poob hauj lwm thiab. 

 

Add new comment

1 + 5 =