Kev kub ntxhov nyob Mias Mas thiab kev lag luam hauv lub rooj sab laj Asean zaum tim 42 hauv lub nroog Labuan Bajo, nyob Is Ntos Nes Xias teb

Nyob hauv lub rooj sab laj ntawm 10 lub teb chaws Asean nyob As Xias toob fab naj.  Is Ntos Nes Xias tus Txoov Tim Tswv Joko Widodo hais tias ; yog “lub sam thiaj ntawm kev sib hais haum” kom tau cheem kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb. Kev kub ntxhov tau ua teeb meem rau tsoom pej xeem dawb huv. Tus tiam lis Is Ntos Nes Xias thiab tus tiam lis Xees Cas Pos raug tua nyob hauv lub xeev Shan, tab sis tsis raug mob. 

As Xias toob fab naj lub rooj sab laj 10 lub teb chaws Asean zaum tim 42, yog tsa nyob hauv lub nroog Labuan Bajo uas nyob sab hnub tuaj hauv Is Ntos Nes Xias teb. Lub ntsiab lus yog hais txog “kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb, kev lag luam hauv tej cheeb tsam, kev sib koom tes txog yav tom ntej thiab kev txhim kho. 

Kev sib ntsib sib fim zaum no kuj yog tsa nyob hauv lub caij muaj kev kub ntxhov nyob hauv tej cheeb tsam, xws li kev kub ntxhov los ntawm cov tub rog txeeb kav Mias Mas teb xyoo 2021. Kev sab laj thawj zaug nyob hauv 8 zaug, cov pwm tsav txawv teb chaws tau sib tuav xam txog kev txhim kho ntxiv mus raws Asean lub hom phiaj, kev txhawb nqa hauv kev sib koom tes, thiab kev pom zoo nyob rau ntau qhov chaw uas kev koom tes tau tshwm sim tas lawm.  

Lub ntsiab lus ntawm lub rooj sab laj zaum no yog : “Kev loj hlob ntawm Asean”. Yog hais txog kev loj hlob ntawm kev lag luam thiab kev sib koom tes ntawm txhua leej. Lub rooj sab laj no tsa los rau cov tub ntxhais hluas Asean, lub rooj tuav xam Asean (ABAC), cov neeg ua hauj lwm txheej siab fab kev ntsia pom tom qab Asean lub rooj sab laj xyoo 2025. Yog kev sab laj kawg nkaus zaum tim 15 ntawm 3 lub teb chaws kev lag luam xws li ; Is Ntos Nes Xias teb, Mas Les Xias teb thiab Thaib teb. 

Qhov chaw teeb tsa lub rooj sab laj yog nyob hauv kev saib xyuas kev ruaj ntseg nruj nruj los tiv thaiv kev nyiag tsim kev kub ntxhov ntawm cov neeg phem. Muaj kev xa 9,428 tus tub rog mus tuav pov hwm ntawm cov neeg txawv teb chaws tuaj sib sau li ntawm 1,500 leej, nrog rau cov neeg Is Ntos Nes Xias uas tuaj koom sab laj coob coob thiab. 

Tus Txoov Tim Tswv Joko Widodo vam tias kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb yuav tso tseg sai sai. “tso tseg kev sib lub zog” yog nws cov lus hais. 

“Koj yuav tso tseg kev tsim kev kub ntxhov, vim nws ua teeb meem rau cov neeg dawb huv. Los sib pab tsim lub sam thiaj kev sib hais haum, pab cheem kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb”. 

 

Add new comment

5 + 4 =