KEV KUB NTXHOV NTAWM COV HAIV NEEG TSAWG THIAB KEV TEEV HAWM NYOB XEES CAS POS

(Asianews photo)

Hais txog kev kub ntxhov ntawm cov kev teev hawm thiab cov haiv neeg tsawg nyob Xees Cas Pos teb, mas tsaib no kub ntxhov li 2 npaug tuaj. Tus pwm tsav Kasiviswanathan Shanmugam thiaj tau muab cov teeb meem ntawd los hais nyob hauv tseem hwv lub rooj sab laj. Nws hais tias nyob hauv xyoo 2020, muaj cov neeg mob 60 leej, coob dua tsaib ub 31 leeg thiab 18 leej nyob hauv xyoo 2018.

Nyob hauv lub tuam ceeb muaj neeg nyob li ntawm 5.7 plhom leej, muab xam los mas tus zauv no tseem tsawg heev, tab sis kuj yog ib qhov ua teeb meem kub ntxhov rau cov tub tseev tsim thiab tsoom pej xeem.

Lub 5 hlis tsaib no, muaj ib tug txiv neej tau ntaus ib tug poj niam uas nkawd yog haiv neeg sib txawv nyob hauv plawv nroog. Tsis tas li ntawd, kuj muaj ib tug txiv neej Suav raug ntaus thiab. Kev ua li no yog los ntawm teeb meem kev lag luam thiab kev ntiav tub zog ua hauj lwm nyob hauv lub teb chaws.

Xees Cas Pos yog lub teb chaws ntawm ib tsoom tub zog, xws li cov neeg Suav yog 76 feem pua ntawm tas tsoom pej xeem Xees Cas Pos. Dua li ntawd, mas tseem muaj cov neeg Mas Les Xias, neeg Is Ntias thiab cov neeg sab hnub poob. Muaj cov neeg khiav ua thoj nam uas yog ib nrab ntawm cov tub zog nyob Xees Cas Pos teb. Yog vim muaj ntau haiv neeg nyob sib xyaws coob, mas txoj kev kub ntxhov los ntawm teev hawm thiab cov haiv neeg tsawg thiaj yog qhov tseem ceeb uas cov tseem hwv yuav tau muab siab rau. Cov tseem hwv muaj txoj cai cheb ntxuav cov kev teev hawm uas quab yuam neeg thiab hla txoj cai, tseem hwv txhawb nqa kev sib koom siab thiab sib pab ua kom tseem hwv txoj cai haum rau tsoom pej xeem.

Raws kev tshuaj xwm tsis ntev tag los no, pom tias tsoom pej xeem 97 feem pua yog cov nyob hauv kev sib koom tes thiab sib haum xeeb. Tab sis tseem muaj 1 feem 3 ntawm cov haiv neeg tsawg uas lawv raug txwv thiab tsis muaj kev sib koom tes zoo.

Add new comment

9 + 9 =