KEV KAWM NTAWV KEV DEB NYUAJ HEEV RAU COV TUB KAWM NYOB HOM CIS MEES

(NewsBeezer Photo)

Hais kev kawm ntaub ntawv kev deb yog ib qho teeb meem ntxhov siab rau cov yim neeg uas lawv tau txais kev kub ntxhov los ntawm kev lag luam thiab kev sib txuas mus los nyob hauv xyoo no. Cov ua niam ua txiv thiaj tau thov kev pab ntawm cov txheeb ze thiab cov tseem hwv, lub rooj pwm tsav kev kawm txuj thiab cov xib hwb kom txhob hnov qab txog cov me nyuam uas lawv raug teeb meem.

Tab txawm lub rooj pwm tsav fab kev kawm txuj tau muab siab rau xyaum cov tub kawm, tsis kav muaj coob leej tub kawm raug txwv txiav tsis tau txais txoj kev kawm zoo li no. Raws kev soj ntsuam kawg nkaus no, pom tias cov tub kawm ntawv 75,000 tsis tuaj yeem koom nrog txoj kev kawm kev deb li no nyob hauv lub nroog Hom Cis Mees.

Nyob Hom Cis Mees muaj cov tub kawm ntawv li ntawm 1.71 plhom leej uas sau npe kawm ntawv nyob hauv 2,392 lub tsev kawm ntawv. Yog vim muaj kab mob ces lub rooj pwm tsav kev kawm thiaj tau hloov cov tsev kawm ntawv txheej siab los mus kawm kev deb los yog Online, thiab lub 9 hlis no kuj yuav hloov cov tsev kawm ntawv txheej qis los mus kawm Online thiab. Txawm li cas kuj xij, cov ua niam ua txiv kuj tau txhawj xeeb txog cov me nyuam txoj kev kawm zoo li no. Ua rau cov me nyuam kawm ntawv tsis tau kev nyob ua ke thiab ua rau cov yim neeg siv nyiaj txiag ntxiv, vim yuav ua cas lawv tej me nyuam thiaj muaj twj kawm nyob Online.

Cov thawj coj nyob hauv tsev kawm ntawv yuav tsum nrhiav txoj hau kev los daws cov teeb meem kev kawm no kom haum rau lub caij ntxiv mus.

Add new comment

2 + 1 =