KELLIE CHAUVIN NRAUJ NWS TUS TXIV VIM KEV TSIS NCAJ NCEES RAU COV HAIV NEEG TAWV NQAIJ SIB TXAWV.

(Thau los ntawm : www.nbcnews.com)

Kellie Chauvin yog Derek Chauvin, tus tub ceev xwm uas ua rau George Floyd tuag tus poj niam. Kellie yog haiv neeg Hmoob nyob hauv As Mes Lis Kas teb.
Peb hnub tom qab tej xwm ntawd, mas Kellie tau txiav siab nrauj nws tus txiv thiab nws tsis kam txais cov cuab tam los ntawm txoj kev sib nrauj, tab sis nws thov kom tsev txiav txim tso cai rau nws rov los siv xeem Hmoob li qub. Tos Kellie ua li ntawd yeej vim nws lees tsis taus nws tus txiv tus yam ntxwv tsis muaj kev ncaj ncees rau haiv neeg tawv nqaij sib txawv los yog thuam lwm haiv neeg.
Kellie nkag siab zoo txog kev tu siab ntawm cov haiv neeg tawv nqaij sib txawv vim nws yog ib tug Hmoob uas tau ntsib tej xwm txheej no los dua. Kellie yog neeg Hmoob yug hauv Los Tsuas teb, tom qab mam thoj nam tuaj ua neej tshiab nyob rau As Mes Lis Kas teb. Nws hais tias : Thaum peb tuaj txog, luag tej hais zom zaws tias teb chaws no yog lub teb chaws coj txoj cai ywj pheej, sawv daws muaj vaj huam sib luag. Tiam sis kuv paub tias peb nyob tau tsis ywj siab, peb tsis muaj kev twj lij vim peb tsis paub ntaub ntawv ib tug li. Yog li kuv niam kuv txiv lawv thiaj txwv tsis pub peb tawm rooj mus qhov twg.
Kellie yog ib tug poj niam nyiam qhov zoo, nws nquag pub nyiaj rau cov koom haum pab cov neeg txom nyem thiab nws pab txhais lus rau cov neeg tsis paub ntawv Aas Kiv nyob hauv tsev kho mob. Tsis tas li, niaj xyoo caij ntuj no, mas Kellie nyiam muas toob xib pub rau cov cuab yim neej pluag txom nyem thiab rho nyiaj pab txhawb cov neeg Hmoob thoj nam nyob hauv As Mes Lis Kas teb txoj kev kawm.
Muaj ib zaug nws tau hais tias vim nws tau ntsib kev raug thuam raug hiam thiab kev tsis ncaj ncees ntawm haiv neeg tawv nqaij sib txawv los dua, mas nws thiaj vam tias yuav ua tus tam ntawm haiv Hmoob sawv daws los txhawb cov me ntxhais tawv nqaij sib txawv kom muaj dag muaj zog tim ntsej tim muag nrog cov lus xyav ntawd.
Cov kwv tij, hais txog kev sib nraug mas cov ntseeg txwv tsis pub kom peb ua li ntawd, tiam sis kom peb sib tig ntsej muag los sib tham los sib pab daws kho cov teeb meem hauv cuab yim neej, kom peb saib qhov kev nyiam kev hlub loj dua txhua txhia yam. Yog li peb vam tias thaum ob niam txiv muaj kev tsis sib nkag siab, muaj kev tu siab los thov kom nej txhob txawm maj txiav siab sib nraug mog. Thov kom nej xam tom ntej tom qab, thov kom nej xav txog Tswv Ntuj Txoj Cai, thov kom nej tig los sib pab daws ua ntej tso. Qhov kev nrauj mam yog qhov tom qab tshaj plaws.

 

Add new comment

6 + 1 =