Kas Nas Das soj ntsuam txog qhov uas Suav cuam tshuam lawv kev xaiv tsa.

Hnub 2 dhau los no, Kas Nas Das tus thawj pwm tsav Justin Trudeau tau xaiv ib tus kws tshaj lij tshwj xeeb ntawm kev ywj pheej los tshawb xyuas cov lus iab liam tias Suav teb cuam  tshuam Kas Nas Das teb 2 qho kev xaiv tsa zaum kawg.

2-3 lub lis piam dhau los no, muaj kev tshaj tias cov tseem hwv Kas Nas Das 2-3 pab tub xov xwm tshaj txog kev iab hiam tias Pej Ceeb cuam tshuam txog Kas Nas Das kev xaiv tsa. Iab hiam txog kev nrhiav peev nyiaj txiag ntsiag ntsiag los yog muaj feem txog kev nrhiav suab ntawm cov neeg rau npe xaiv tsa nyob hauv xyoo 2019 thiab xyoo 2021. 

Tseem hwv Suav tsis kam lees Kas Nas Das cov lus liam thiab hais tias lawv saib tsis taus. Muaj ib tug tub tshaj xov xwm tshiab uas tsis ntev no yuav raug hais npe tawm, nws yuav yog tus txais qhov txhaum ntawd. Trudeau hais tias : nws tau teeb tsa 2 pab kav xwm los tshuaj xwm txog kev cuam tshuam ntawm txawv teb chaws. Tos muaj kev soj ntsuam li no kuj yog vim los ntawm pab nom tiv cov tseem hwv thov kom muaj kev soj ntsuam ncaj ncees txog qhov no. Trudeau hais ntxiv tias : nws cov nom yuav ua raws li cov xwm uas lawv tau txais, tsis hais yuav soj ntsuam raws kev cai los sis soj ntsuam ywj pheej thiab lwm yam.

Add new comment

1 + 1 =