KAB MOB COVID-19 UA TEEB MEEM RAU COV ME NYUAM LUB NEEJ PEM SUAB

(Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en)

Lub Koom Haum UNICEF hais tias : tus kab mob Covid-19 ua teeb meem rau 600 plhom tus me nyuam nyob As Xias naj lub neej yav tom ntej loj kawg. Vim li ntawd cov tseem hwv nyob As Xias naj yuav tsum nrhiav kev daws cov teeb meem kub ntxhov no, kom cov me nyuam lub neej yav tom ntej thiaj yuav tau nyob kaj siab. Tus kab mob Covid-19 no yuav ua kev kub ntxhov rau cov me nyuam thiab cov ua niam li ntawm 490,000 leej nyob hauv 6 lub hlis tom ntej no. Vim kev lag luam poob loj heev nyob As Xias naj, ces ua rau tsoom pej xeem kev nrhiav noj nrhiav haus tu ncua nrog rau kev ntshai tus kab mob Covid-19. Tus kab mob Covid-19 sib kis yam sai kawg thiab tsis muaj leej twg xav txog tias tus kab mob yuav loj cuag no. Tus kab mob Covid-19 ua rau tsoom pej xeem Npees Las Des cov yim neeg ib txhia tsis muaj nyiaj yuav txhiam xws noj txwm ib hnub 3 pluag, thiab tsis muaj nyiaj yuav tshuaj rau lawv tej me nyuam thaum lub caij muaj mob. As Kas Nis Taas teb yog ib lub teb chaws muaj kev kub ntxhov ua ntu zus los, lub caij muaj tus kab mob Covid-19 ua rau As Kas Nis Taas teb haj yam raug kev tshaib nqhis loj. Tus kab mob Covid-19 ua rau cov me nyuam nyob hauv cov teb chaws nyob As Xias naj 430 plhom leej tsis tau mus kawm ntawv nyob hauv tej tsev kawm ntawv, lawv yuav tsum kawm nyob Online. Tab sis cov me nyuam feem coob yog cov nyob toj siab thiab lawv tsis muaj hluav taws xob, tsis muaj Internet. 

Add new comment

11 + 4 =