Ib tug tub tseev tsim Los Tsuas dim ntawm kev tuag

Hnub tim 4 lub 5 hlis no, Human Rights Watch (HRW) tshaj tawm nyob New York tias : Anousa “Jack” uas nws yog ib tug tub tseev tsim Los Tsuas raug tua thiab nws tuag nyob hauv tsev kho mob, tab sis cov xwm no yog cuav xwb. Qhov tiag nws raug mob thiab tab tom kho mob nyob hauv tsev kho mob. 

Anousa uas nws muaj 25 xyoos, nws raug neeg xuas phom twb tes tua nws ntsej muab thiab nws hauv siab hnub tim 29 lub 4 hlis thaum 10 teev tsaus ntuj. 

Tus tub sab tua neeg nws hnav tsho tes ntev thiab ntoo lub kaus mom dub nyob ntawm ib lub tsev haus kob swm tshuaj, nyob thaj tsam Chanthabuli hauv tuam ceeb Vees Cas. Tus tub sab xuas phom tua Anousa 2 phom, ua rau Anousa zaum ntua hauv av, ces tus tub sab khiav lawm.

Hnub tim 3 lub 5 hlis no, HRW hais tias Anousa tuag lub sij hawm tab tom thauj mus rau tsev kho mob, yog hais raws cov ntawv xov xwm Los Tsuas tshaj tawm. 

Hnub tim 3 lub 5 hlis, Anousa tsev neeg thiab lwm cov tub xov xwm hais meej tias : Anousa tsis tuag thiab nws tseem muaj txoj sia nyob. Tam sim no nws pw kho mob nyob hauv ib lub tsev kho mob nyob Vees Cas. Anousa yog ib tug tub tseev tsim uas cov tub ntxhais hluas nyob As Xias toob fab naj nyiam, vim nws yog tus saib xyuas kev siv facebook ntawm Driven by Keyboard uas muaj neeg raws qab li 41,000 leej thiab The Republic uas muaj neeg raws qab txog 6,800 leej.

Ob qho Social Media yog qho chaw uas muaj ntau ntau yam hais txog kev nyiag noj nyiaj tsis ncaj ncees, kev caij tsuj kev ywj pheej thiab kev hla tib neeg kev ncaj ncees ntawm cov me nyuam kawm ntawv xws li ; cov poj niam ua txiv neej, cov txiv neej ua poj niam thiab cov Intersex (LGBTI).

Qhov teeb meem tua neeg no ua rau cov pej xeem chim siab kawg, thiab muab xav rau cov tub tseev tsim Los Tsuas uas qee tus cia li ploj mus lawm, mas ntshai tsam lawv raug tua tuag lawm. Cov uas hais no nrog rau yawg Sombath Somphone uas nws tau txais qhov paj tshab Magsaysay xyoo 2015, nws yog ib tug neeg muab nws tus kheej los ua hauj lwm pab pej xeem. Nws ploj txij thaum nws raug tub ceev xwm ntes nyob ntawm ib txoj kev tsheb hauv tuam ceeb Vees Cas, lub 12 hlis xyoo 2012. Nws ploj lawm ntsiag to txog tav nov. 

Add new comment

5 + 8 =