IB TUG TUB NCAWS POB HMOOB

Tus tub ncaws pob Hmoob As Mes Lis Kas hu ua Michael Vang. (Thau los ntawm : https://thesefootballtimes.co)

Michael Vang yog ib tug tub Hmoob uas tau nrog lub Koom Haum Forward Madison sib cog lus hais txog kev ua ib tug tub ncaws pob. Michael pib nkag mus ncaws pob nyob hauv Shattuck-Saint Mary txoj kev xyaum. Lub sij hawm uas nws hluas thiab nyob hauv txoj kev xyaum, mas nws tau xyaum thiab tshawb pom txog yam nws nyiam. Michael hais tias qhov nws ncaws pob tiav no, yog nws tau txais kev xyaum los ntawm nws txiv, vim muaj nws txiv ua tus xyaum thiab pab txhawb nqa nws txhua yam. Tsis hais kev ua hauj lwm los yog kev xyaum nws kom txawj ncaws pob nyob rau lwm lub sij hawm. Michael muaj ntau txoj xav, ces nws xyaum muab lub tswv yim thiab kev txawj ntse uas nws tau kawm nyob As Mes Lis Kas los pauv ntxeev siv rau nws tus kheej nyob hauv pab tub ncaws pob Pos Tws Nkas (Portuguese), kom nws txawj xyaum pab pawg, nrog tej phooj ywg sib haum xeeb thiab xyaum nws tus kheej kom txawj tswj tus kheej nyob hauv txoj cai ua tub ncaws pob. Michael hais tias ; hais txog kev yuav xyaum kom tau ua ib tug tub ncaws pob zoo thiab nto npe, mas tsis yog ib qho yooj yim. Ua ntej Michael yuav los txog hnub no, mas nws raug xaiv thiab xyaum los ntawm tus thawj coj tub ncaws pob nyob Madison. Nws kuj raug lwm pab tsis kam txais nws. Tab sis vim Michael txoj kev ua siab ntev xyaum thiab nquag, ces txog qhov kawg nws kuj tau nkag mus ua ib tug tub ncaws pob nyob hauv pab Pos Tws Nkas (Portuguese). 
Michael piav txog nws thawj zaug ncaws pob nyob ze nws tsev tias : yog thawj zaug kev ncaws pob uas muaj nws tsev neeg tuaj ua dej siab txhawb nqa nws. 
Michael yog ib tug tub ncaws pob nyob hauv tsoom tub ncaws pob Hmoob coob coob, uas tau nkag mus ua ib tug tub ncaws pob nto npe. Michael tsev neeg yog ua thoj nam ntawm Los Tsuas teb mus rau As Mes Lis Kas tom qab tsov rog xyoo 1975. 
Txij xyoo 1975 mus txog xyoo 1990, mas yog cov xyoo uas muaj cov Hmoob thoj nam mus nyob As Mes Lis Kas teb coob tshaj plaws. 
Michael hais ntxiv tias ; kev ncaws pob, yog ib yam kev ua si uas tsoom tub hluas Hmoob nyiam heev. Michael zoo siab uas nws tau ua ib tug piv txwv zoo rau cov me nyuam tub uas lawv xav ncaws pob li nws. Michael kuj vam thiab cia siab tias yav tom ntej yuav muaj cov tub Hmoob tau mus ua ib co tub ncaws pob nto npe thiab. Txawm tias cov tub ncaws pob Hmoob tau zoo muaj tsis pes tsawg leej, tab sis kev sib tw ncaws pob kuj muaj nyob hauv Hmoob txhua txhua lub xyoo tshiab thiab lwm lub koob tsheej. Tsis tas li ntawd, kuj tseem muaj ib lub Koom Haum ncaws pob hu ua Minnesota Twinstars uas yog Hmoob As Mes Lis Kas ua tus tsim los tau 20 tawm xyoo.
Lub Koom Haum ncaws pob Minnesota Twinstars pib tsa muaj xyoo 1990, thiab tau tsa kev sib tw ncaws pob ntau caum zaus, kuj yog ib yam uas lawv tau ua tiav lawm thiab. 

(Thau los ntawm : https://thesefootballtimes.co/)
Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

7 + 8 =