IB TUG THAWJ COJ COV LOS HEES YAS RAUG TUA TUAG NYOB HAUV LUB YEEJ THOJ NAM

Human Rights Watch (HRW) thov kom Npees Las Des thiab lub Leej Haum Kuj muab siab rau ua cov hauj lwm pab txuag cov neeg Los Hees Yas uas tam sim no poob nyob hauv kev kub ntxhov hauv cov yeej thoj nam.

Muaj coob leej ntshai thiab txhawj xeeb txog lawv lub neej txoj sia, vim muaj tub sab tua tus thawj coj lub Koom Haum hu ua Mohib Ullah hnub nyoog 46 xyoo tuag nyob hauv lub yeej thoj nam Kutupalong hnub tim 29 lub 9 hli tag los. Mohib Ullah tau xa cov xov xwm tshwm sim ib zaug tag ib zaug thiab hais txog kev tsim txom cov neeg thoj nam, tab sis nws tsis tau kev pov hwm ntawm cov tseem hwv.

Tam sim no cov Islamist pib ua phem rau cov Los Hees Yas, lawv ua tub sab thiab tua neeg ua dog dig. Cov teeb meem no yog hais txog cov Los Hees Yas tsis muaj kev tso siab, vim lawv txhawj txog lawv cov thawj coj nyob hauv lub yeej thoj nam.

Cov tseem hwv Npees Las Des tau xa tub rog mus saib xyuas kev ruaj ntseg hauv lub yeej thoj nam nruj heev, tab sis feem ntau lawv muab siab rau txog cov neeg tawm tsam thiab kav cov neeg thoj nam nruj nruj xwb, lawv tsis tau muab siab rau txuag cov neeg thoj nam. Faizullah uas nws muaj 47 xyoo nyob hauv lub yeej thoj nam Kutupalong thiab cov tub koom tes hauv ARSPH hais tias : Mohib Ullah hais txog kev tso cov neeg thoj nam Los Hees Yas thiab pov hwm kom lawv rov mus Mias Mas teb kaj siab lug. Thiab cov thawj coj coob leej nyob hauv cov neeg thoj nam kuj raug hem raug quab yuam, peb twb tau cev lus rau cov muaj feem cuam saib xyuas txog cov hauj lwm no lawm. Tab sis qhov peb tau txais yog tej lo lus tsis meej pem.

Cov tub ceev xwm Npees Las Des uas saib xyuas txog cov hauj lwm neeg thoj nam lawv tsis kam lees txais tej yam lawv tau ua, lawv hais tias cov neeg thoj nam Los Hees Yas coob coob nyob hauv tej qhov chaw nqaim uas tsis yooj yim hais txog kev saib xyuas. Cov tub ceev xwm tau ntes 5 tug neeg uas xav tias lawv muaj feem cuam txog kev tua neeg thiab tau coj lawv 5 leeg mus kaw lawm.

Lub Koom Txoos Kav Tos Liv taij thov kom rov qab tshuaj xwm txog qhov Mohib Ullah raug tua tuag kom ntxaws. Cov neeg Los Hees Yas muaj tshaj ntawm 742,000 leej tau khiav ua thoj nam mus rau Npees Las Des teb, suav txij thaum pib muaj kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb xyoo 2017. Qhov no yog raws lub Leej Haum Kuj kev soj ntsuam. 

Add new comment

1 + 3 =