IB LEEG TUB CAG 4

Vim yog ntshaw kev kawm thiab ntshai tsam niam txiv lub neej tsis zoo lawm, ces yuav tau hloov pauv mus kom deb tshaj lawv lub neej thaum nkawd sib nrauj tu taw tag. Tau ib ntus tom qab, kuv txiv tsis tsheej neeg lawm, vim nws haus yeeb loj thiab haj tseem hais tias yuav rov los nrog kuv niam nyob ua ke dua. Kuv los kuj tham tau ib tug hluas nkauj Hmoob Thoj, twb xav yuav nws heev, tiam sis vim li ntawd kuv txaj muag dhau, kuv thiaj li txiav txim siab mus ua hauj sam kom tau kev kawm ntxiv nyob hauv nroog. Lub sij hawm ntawd, kuv yeej xav tias ntshe yuav tsis tawm hauj sam li lawm, vim lub neej txom nyem dhau. Kuv mus kawm tau 3 xyoos xwb, kuv xav tias tshuav cov kwv yau thiab lawv tsis paub mus nrhiav kev kawm li kuv, tsis muaj tus pab txhawb nqa, ces kuv thiaj txiav txim siab tawm hauj sam rov los pab lawv. Kuv thiaj ho mus kawm ntxiv tim tsev kawm ua xib hwb, khwv sab nraud pab qho me ntsis thiab ho rau rau siab kawm lus Aas Kiv. Kuv mus ua hauj lwm rau tej tsev noj mov thiab tej tsev haus dej cawv. Kuv kuj coj cov neeg txawv teb chaws mus ncig tsham toj roob hauv pes, kom tau me ntsis nyiaj los pab tus kwv yau kawm ntawv kom tiav thiab.
Thaum tuaj mus nyob hauv nroog, kuv tsis yog tias kawm ntawv xwb, kuv kawm txog ntau tsav yam uas luag xav li cas, coj li cas, thiaj muaj noj muaj muaj haus, muaj vaj tsev zoo. Nws yog ib qho nyuaj tshaj plaws rau kuv, tab sis kuv xav tias : sim neej no ciaj thiab tuag los kuv yuav tsum ua tiag ntxeem lub neej nyob hauv nroog kom tau, tsis txhob rov mus ua lub neej nyob pem roob ua liaj teb li cov laus lawm. Kuv thiaj los tsim kuv lub neej yuav av ua tsev nyob hauv nroog. Tsis ntev xwb, kuv kuj muaj poj niam me nyuam thiab ho tos cov kwv cov muam yau tuaj mus kawm ntawv nyob hauv nroog. Kuv kuj tos niam tshiab thiab txiv los nrog kuv nyob ua ke. Lub neej tsiv los nyob hauv nroog, thawj yam ua ntej tshaj plaws yuav tsum yog muaj lub siab ntshaw. Yog yus tsis muaj lub siab ntshaw, txhua yam yuav tsis yooj yim rau yus. Kev nyob hauv nroog, nws hloov tag rho txoj kev khwv tsis zoo li thaum nyob pem roob lawm. Yog tias lwm tus neeg txib kom yus nqis mus nyob xwb, ces yeej tsis xav hloov pauv yus lub neej mus raws li lub neej khwv noj khwv haus hauv nroog. Muab piv kiag li kuv tsev neeg, kuv yog tus uas muaj kev kawm thiab muaj lub siab ntshaw xav nyob hauv nroog, hos kuv niam thiab kuv txiv nrog rau cov kwv yau (Tus tsis kawm ntawv), mas lawv yeej tsis xav tias yus yuav tos tau lawv los nyob hauv nroog li.  Thaum los txog hauv nroog lawm, haj tseem coj lub siab qub xav li thaum nyob pem roob, ces yam twg los ua tsis tau thiab caum tsis cuag luag. Thaum kawg haj tseem ua rau sawv daws hais lus tsis sib nkag siab thiab cem tias yus phem li ub li no. Txhua yam twb muab qhov zoo los hais los tsis nkag siab, yuav qhia txoj kev tshiab rau taug kom mus nrhiav hauj lwm ua, nrhiav lag luam ua los tsis nkag siab, vim nyias muaj nyias kev xav.  Yog yus cov txiv tub xwb, ces tsis luaj twg. Tab sis muaj tej poj niam me nyuam ua chaw taug xaiv, ua chaw chim tsim teeb meem tas zog. Thaum raug kev txom nyem nyuaj siab, ces cem tias vim yus yog tus pib txoj hauv kev thiaj ua rau lawv txom nyem, tsis tau zoo noj haus li thaum nyob pem roob. Txhua yam lawv xav kom yus yog tus muab pub tag nrho, yus los twb tsis muaj thiab tab sis yus tsuas yog muab txoj kev zoo los taug kom ntxeem tau mus lawm yav tom ntej, ua npaum cas los tsis nkag siab.
Qhov teeb meem loj tshaj, mas yog kuv txiv tsiv los txog hauv nroog, nws rov los haus yeeb thiab haus tshuaj nees. Ces thiaj ua rau wb 2 txiv tub hais tsis sib haum. Sib hais thaum twg kuv txiv tsuas hais tib qho yuav muab kuv tua pov tseg, yuav hlawv tsev, yuav muab kuv cov me nyuam mus muag rau Suav. Haj tseem muaj tus yeeb yam tes nkhaus ua tub sab tub nyiag. Hos kuv tus kwv uas nws tsis kawm ntawv, los mus ntseeg Vaj Tswv lawm. Ces nws txw rau poj niam me nyuam coj tsis haum peb tsev neeg sawv daws. Muaj ib pluag noj los tsis hu peb. Peb muaj hauj lwm ua los nws tsis tuaj koom. Nws tus poj niam ces hnov tsis tau ib nyuag lo lus txawv thaum twg, ces hais thiab hu xov tooj mus taug xaiv rau niam tais yawm txiv thiab tej neeg uas nws paub. Nws muab yus lub koob npe xyav moo tsis zoo mus rau tej txheeb ze. Hos kuv pog los nws yeej ib txwm taug xaiv thiab. Nws mus xyuas nws tej ntxhais vauv, ces mus hais tej yam lus xaiv uas yus tsis tau paub txog. Luag tus nkag siab, ces lawv kuj tsis ntaus nqi dab tsi ntau. Hos tus tsis nkag siab, ces cav nrog nws ua ib nqag xyav yus lub koob npe txij tog txij peg. Vim kuv txiv txoj kev quav yeeb quav tshuaj, nws ib sij mob plab tso quav ntshav thiab ntuav tau ntshav tshuav tuag. 1-2 lub hlis peb coj mus tsev kho mob ib zaug. Vim tsis muaj nyiaj kho mob, peb twb kom txiav tshuaj cim yeeb, los nws txiav tsis tau. Nyuam qhuav mus tsev kho mob los txog ntua tsev xwb, twb rov haus yeeb dua lawm. Thaum nws muaj mob cov kwv lawv tsis muaj neeg quav ntsej, tsis paub sab laj tsuas nyob ntsia xwb. Li ntawd los kuv txiv tsis cem lawv, vim lawv tsis cheem nws txoj kev haus yeeb haus tshuaj xws li kuv.
Muaj ntau zaus kuv tau hu kuv tsev neeg kom peb los zaum sib tham, sib tuav xam ua ke thiab sib pab tawm tswv yim. Seb peb yuav mus ua dab tsi es peb yim neeg thiaj yuav muaj hauj lwm ua thiab nrhiav tau nyiaj txiag zoo. Tab sis sawv daws tsis nkag siab thiab haj tseem yws yws tias tsis muaj laij. Thaum kawg hais li cas los sawv daws tsis nkag siab, ces yus tso tseg tsis hais lawm. Thaum yus tsis hais, ces lawv ho hais tias yog yus tsis nyiam lawv. Tej yam no hu tau tias ua li cas los txhaum tag nrho.
Yog tias kuv yog ib leeg ntxhais qhua, ces thaum kuv niam thiab txiv nkawd lub neej lwj liam nrauj rov rauj rais, ces ntshe twb mus yuav txiv thiab ua lub neej nyob puag pem tej roob, khwv noj khwv haus, muaj me tub me, ces xyov lub neej twb zoo los yog twb sib nrauj lawm kuj tsis paub. Txawm tias yog ib leeg tub, los thaum ntawd yog kuv txiav txim siab tsis tuaj mus kawm ua hauj sam thiab tsis kawm ntawv ne, nyem no lub neej ho zoo li cas lawm.
Niaj hnub no, kuv rov mus pom kuv cov phooj ywg uas thaum ub lawv thiab yus muaj kev txiav txim siab sib txawv, mas lub neej txawv deb heev. Hais txog nyiaj txiag, ces tej zaum lawv muaj ntau dua yus. Tab sis hais txog txoj kev khwv, ces lawv tsuas yog niaj hnub tiv tshav tiv nag ua teb xwb, xav tsiv los nyob hauv nroog los tsis tuaj yeem los tau. Hos yus los kuj mus nyob pem roob tsis tau lawm thiab, vim ntshai tsam tej me tub me nyuam tsis tau kev kawm ntaub kawm ntawv siab.  Hnub no txawm yus tsis muaj nyiaj txiag ntau, los yeej zoo dua tsis tau ua lub neej nyob puag pem roob thiab yus tej me nyuam tau kev mus kawm ntawv. Tej me txhiam laj txhiam xws noj, los tom kiab khw muaj txhij txhua. Tsuav yog yus muaj nyiaj mus muas xwb, ces yeej tau noj lawm. Ua ib leeg tub cag, ces yam li tus thawj tub rog uas mus tom tshav rog. Yog tias yus tsis ntse thiab tsis tshaj lij, ces yuav coj yus cov tub teg tub taw mus poob tsam swb rog tas. Yog leej twg tsis ua lub siab tawv qhawv coj kom ncaj kom tus thiab tsis xav qhov zoo, ces yuav ua rau yus mus tsis txog lub hom phiaj thiab tsis txog yus txoj kev npau suav. Tej yam kuv piav los no, yog yam tseeb uas tshwm sim hauv kuv lub neej thiab muaj ntau yam uas kuv tsis tuaj yeem yuav piav kom tau ntxaws ntxaws. Kuv ntseeg tau tias : muaj leej puav uas lawv muaj lub neej zoo ib yam li kuv lub neej thiab. Kuj muaj tej tus uas lawv lub neej haj tseem nyuaj tshaj kuv. Peb cov txiv neej ces yam nkaus li yug los tiv thaiv txhua txoj kev nyuaj tag nrho rau lub neej tiam no.

Tus sau : Thaiv Lis, Liaj Luv Xa Moo (2015)

Add new comment

2 + 16 =