IB LEEG TUB CAG 3

Thaiv Lis
Thaiv Lis sau piav txog nws lub neej tso rau hauv Liaj Luv Xa Moo tsab 2015

Txij no lawm tod, kuv ho yuav piav txog kuv lub neej ua ib leeg tub cag tias zoo li cas ?
Kuv yog ib tug me nyuam tub Hmoob uas txom txom nyem nyob puag pem roob, kuv tau tuaj mus ua lub neej nyob hauv nroog. Thaum kuv muaj hnub nyoog 16 xyoo, kuv yeej muaj lub siab ntshaw thiab xav ntsoov tias :  yuav ua cas thiaj li tau mus nrog luag kawm txawj kawm ntse nyob hauv tej nroog loj ? Thiab yuav ua cas thiaj li yuav tau lub neej zoo li luag ? Vim kuv niam thiab kuv txiv nkawd lub neej, ib txwm tsis txawj sib hlub thiab tsis sib haum xeeb.
Kuv yug los ua ib tug tub hlob nyob hauv ib yim Hmoob Lis. Ua lub neej nyob puag pem roob, tsis muaj kev tsheb kev nkoj. Ua lub neej luaj teb ntov zoov. Kuv niam thiab kuv txiv yug tau peb 8 leej me nyuam. 2 leeg ntxhais, 6 leej tub. Tab sis hmoov tsis zoo, kuv 2 tug kwv yau tau tag sim neej lawm. Kuv niam thiab kuv txiv nkawd lub neej ib txwm tsis muaj kev sib haum xeeb, vim nkawd lub neej yog : niam tij txis kwv. Kuv tseem nco tau, thaum kuv hnub nyoog muaj 4 xyoos, nkawd tau sib nrauj yog thawj zaug. Tab sis thaum kawg, nkawd rov los sib yuav nyob ua ke dua. Thaum kuv hnub nyoog muaj 9 xyoos, nkawd rov sib nrauj dua zaum 2. Tab sis kuj rov sib hais haum, ces rov sib yuav nyob ua ke dua. Thaum kuv muaj hnub nyoog 16 xyoo, nkawd rov sib nrauj zaum 3 uas yog zaum tu taw kiag.
Kuv yog me nyuam 7 hli xwb, muaj coob leej hais tias : me nyuam 7 hli ces feem coob yuav tsum ruam, los yog tsis qoos zoo. Yog li ntawd, kuv txiv thiaj tsis tshua xav hlub kuv niam wb. Ntawm nkawd lub neej, ces yog txij thaum kuv niam yuav peb hlob Yaj tau 5 lub hlis xwb, ces nws txawm mob ntawg ntiag tsis ntev, ces tuag lawm. Cov kwv tij thiaj muab kuv niam thiab kuv txiv nkawd los sib txis raws li hais kom tias : tij tuag kwv txis, kwv tuag tij nta.
Qhov nkawd lub neej lwj liam npaum no, mas yog kuv txiv muaj tus xeeb ceem tsis pab kuv niam ua noj ua haus. Hais thaum twg, ces cem thiab ntaus kuv niam tas li xwb. Twb xav tias lub neej phem dhau lawm, ces kawg nrauj. Tab sis vim muaj me nyuam dwb daws thiab tsis xav tau lub neej sib nrauj sib tso, thiab kuv txiv kuj lav tias yuav hloov nws tus xeeb ceem ntawd ib zaug dhau ib zaug.
Thaum kuv zoo mus kawm ntawv, kuv paub txaj muag rau lub neej uas niam txiv tsis txawj sib hlub ntawd heev. Kuv tawm rooj plaws, cas yam li tshav ntuj rig. Hos rov los txog ntua hauv tsev, ces tsaus ntuj nti. Thaum kuv mus nyob deb lawm, tus kuv txhawj thiab nco tshaj, ces yog kuv niam nrog rau cov yau. Lawv yau yau tsis paub dab tsi, lawv niaj hnub nrog kuv niam mus ua teb thiab sib ntaus rau kuv niam nthe xwb. Txij ntawm peb zos mus rau kuv lub tsev kawm ntawv, yog mus kaw taw mas siv sij hawm li 4 teev thiaj txog, vim tsis muaj kev tsheb. Kuv yog tus me tshaj cov thiab ib zaug yuav tau ris li 4 kis lus txhuv, mus noj kawm ntawv txhua txhua lub lis piam.
Muaj ntaus zaus uas kuv niam ris lub kawm xa kuv mus txog tim ntug zos, kuv niam hais lus ua suab quaj kua muag poob si laim tias : “Me tub, niam xav tias tsis kheev koj mus kawm, los vim luag tej twb mus kawm tag lawm, ces koj kav tsij mus es niam mam li mus ua liaj teb ib leeg. Thiab niam mam li coj cov kwv yau mus ua niam luag os mog !” Kuv niam hais lo lus nros ntshis, kuv kuj cheem tsis tau kuv lub kua muag thiab. Tab sis kuv xav tias : yog kuv quaj, ces ntshe kuv niam yuav haj yam quaj. Kuv thiaj lam ua ib siab mus kawm ntawv lawm. Thaum uas kuv mus kawm nyob rau xyoo 6, yuav tau mus kawm nram nroog, yuav tau mus kaw li 7 teev thiaj mam txog tsev kawm. Thaum kuv mus kawm thawj xyoo, kuv tsis muaj nyiaj li. Kuv niam ntes tau ib tug nkauj qaib dub rau kuv coj mus muag tau 14,000 kij, kuv thiaj tau qhov nyiaj ntawd mus kawm 1 lub hlis. Dhau ntawd los, thaum twg yuav los tsev, ces kuv ntshai tsam tsis muaj nyiaj rov mus kawm ntawv. Kuv thiaj li tau mus nug lawv cov chav muag khoom, kuv nqa me ntsis khoom muag taug kev los mus tsev, kom kuv tau me ntsis nyiaj rov mus kawm ntawv. Yog tias kuv nquag los tsev heev, yuav tsis muaj nyiaj txaus, ces kuv thiaj li los tsev ib hlis 1 zaug xwb.
Thaum kuv muaj hnub nyoog li 13 xyoos, ces kuv txiv quav yeeb loj thiab pw nthi lav yeeb lawm xwb, haj yam tsis ua noj, tsis ua haus li lawm. Peb tsev neeg los kuj coob thiab. Ntawm kuv lub siab tsuas ntshaw txoj kev kawm kom tiav. Yog li ntawd, kuv thiaj maj mam ntxeem mus kawm kom tau. Lam mus nrog tej txheeb ze nyob kom tau kev kawm, nrog yim nyob ib ntus, ho mus nrog yim nyob ib ntus. Lub neej nrog luag nyob, ces raug luag cem ua tshais ua hmo. Muaj ntau zaus luag cem rov tom qab, hos muaj ntau zaus luag kuj hais tim ntsej tim muag, ua rau yus xav muab ntsej muag ploj kiag hauv av mus lawm xwb. Txawm li ntawd, los ua tsis tau li cas, ces lub siab tsuas xav tias yus yuav tsum uv kom yus txoj kev kawm tiav xwb, yus yuav tsis nrog lawv nyob tas mus ib sim neej. Hos kuv cov phooj ywg uas lawv niam thiab txiv lub neej zoo, ces lawv tiv tsis tau lub neej txom nyem uas ncaim niam thiab txiv mus nyob deb, lawv twb tawm ntawv yuav poj niam tag thaum kawm tsis tiav. Ntawm kuv los kuj tsaus ntuj nti thiab, tab sis tsuas yog tsis xav nyob nrog niam thiab nrog txiv tiv lub neej niaj hnub sib cav sib ceg, kuv tsuas ntshaw kev kawm nkaus xwb. Ib qho mas thaum ntawd kuv niam thiab txiv nkawd lub neej tsis zoo, ces yus mus tham tej ntxhais hluas nkauj los lawv kuj xyeej yus tias : tsam yus ho zoo li yus niam yus txiv rau yav tom ntej, ces tsis muaj leej twg kam tham yus li. Txawm tias muaj tug puav hluas nkauj twb nyiam yus, los lawv niam thiab lawv txiv hais li rau lawv, ces lawv cia li tsis kam tham yus lawm. (Nyeem ntxiv rau hnub tim 14/01/2020)

Tus sau : Thaiv Lis, Liaj Luv xa Moo (2015)

Add new comment

10 + 10 =