IB LEEG TUB CAG 2

Thaiv lis thiab nws ob tug me nyuam.

Thaum yus tseem me yaus, ces tej laus hlub plhws ntshis. Tab sis thaum loj tuaj thiab muaj cov yau lawm, ces qhov qab xws li ncej puab qaib, ncej puab nas ncej puab noog, los tej laus tias kom tseg rau cov yau. Zam rau cov yau, vim yus yog tus hlob  lawm. Muaj tej yam, ces muab cais kiag rau tej yau xwb. Thaum loj zoo mus kawm, los yuav tau mus kawm nrog luag sib tw kom thiaj nrog luag txawj ntse los kav lub neej pem suab. Yuav tau xav tswv yim tias yuav ua cas thiaj li yuav muaj noj muaj haus, tsis pluag txom nyem. Thaum yus yuav mus nrhiav ib tug nyab, los luag yuav xaiv seb yus puas yog caj ces zoo, yus muaj los txom nyem luag thiaj li yuav kheev luag tej ntxhais yuav yus.
Rov qab qees yog tias peb ua ib leeg tub cag, thaum niam thiab txiv lawv yug tau peb los, lawv saib zoj peb tsis yog ib tug uas tsis ntse kawm ntaub ntawv tsis tau zoo thiab tsis muaj cim xeeb zoo, niam thiab txiv yuav tu siab twj ywm tias : ntshe yus tub yuav tsis zoo li luag tej tub. Yog tias yus tsis txawj tsis ntse, ces luag yuav saib tsis taus yus. Yog tus ho ntse dhau, hais taus dhau lawm, los luag ho yuav ntxub ib zaug thiab. Yog yus tsis txawj kev cai dab qhuas, ces luag tsis muaj kev vam khom, luag yuav saib tsis taus yus, yus yuav tau tsiv mus nrhiav kwv nrhiav tij.
Thaum yus muaj poj niam me nyuam tag, yog yus tsis txawj khwv, ces poj niam me nyuam yuav niaj hnub cem piv rau luag tej txiv tias : yus tsis zoo li luag, tsis txawj li luag. Poj niam lub ncauj tsis hais, los ntshe lub siab twb xav muab nrauj kiag, hos ib txhia ces twb nrauj tag lawm.
Yog tias tseem ua lub neej nyob rov rau pem roob, ces tsuas niaj hnub mus ua liaj teb thiab tsuas yog kawm kev cai dab qhuas me ntsis xwb, tsis tshua txob txhawj. Hos yog tias ua lub neej nyob hauv nroog, ces yuav tau niaj hnub xav ua tshais ua hmo tias : yuav mus khwv li cas, yuav mus ua hom hauj lwm twg thiaj li yuav muaj noj muaj haus ? Yuav ua cas thiaj li yuav muaj nyiaj los siv thawm xyoo ? Yuav ua cas thiaj li yuav muaj tsheb los nrog luag caij ? Yuav ua cas thiaj li xa tau tej me nyuam mus kawm txawj kawm ntse kom siab ? 
Yim muaj me tub me nyuam coob, yim muaj hnub nyoog ntau, ces yim muaj kev nyuaj siab ntau tuaj. Txawm tias muaj leej niam thiab los lawv tsuas nrog yus sab laj tej yam uas yooj yim thiab ua dej siab dej ntsws pab txhawb yus xwb. Qhov twg yuav hais tias : koj twb yog txiv tsev ne, koj twb yog txiv neej ne, ces yus yuav tau ntaus thawj hlo rau txhua txhia txoj kev khwv. Yog muaj kwv tij neej tsa tuaj txog, luag saib zoj yus lub vaj lub tsev khaub hlab to ntuag, ces luag yeej paub kiag tias yus yog hom neeg zoo li cas. Ib qho uas nyob nrog nriam hauv peb lub neej Hmoob, mas yog poj niam ntshai ruj rwg tsam peb tus ua txiv ho yuav niam yau xwb.
Lub neej ua ib leeg tub cag, yeej ua lub neej phom sij dua. Xws li : ua tej hauj lwm hnyav, ua tub rog, tsav tsheb tsav dav hlau thiab tsav coj lub teb lub chaw. Yog tias yus txawj coj tau haum, ces sawv daws nrog yus zoo. Hos yog tias yus coj tsis tau haum, ces luag txhua tus ntxub yus thiab ua yeeb ncuab rau yus. Tsis hais hauv tsev mus rau tus sab nraud huv si, vim txoj kev tsav coj nyias ntsais tam nplooj nqeeb yiag txias xws txoj xov.
Ua ib leeg tug cag, muaj coob leej kuj tau poob rau lub neej quav yeeb quav tshuaj. Tej zaum kuj tsis yog yus xav haus xav quav, hos vim yog tej phooj ywg uas ib txwm noj sib hlub haus sib ce luag haus, luag pheej txhob ntau zaus lawm, ces zaug thiab zaug tos nco xwb twb quav yeeb quav tshuaj lawm. Tej tus ua ua lub neej liam tas, poj niam me nyuam tsis nkag siab thiab tsis xav yuav, ces sib nrauj nyias mus nyias kuj muaj. (Nyeem ntxiv rau hnub tim 13/01/2020)

Tus sau : Thaiv Lis, Liaj Luv Xa Moo (2015)

Add new comment

3 + 0 =