IB LEEG TUB CAG 1

Thaiv Lis
Thaiv Lis nyob Moos Loob, Los Tsuas teb.

Kuv thov sawv cev tag nrho peb cov txiv neej Hmoob thoob ntiaj teb nthuav qhia pub rau ib tsoom poj niam viv ncaus sawv daws hais txog lub neej ua ib leeg tub cag zoo li cas ?
Muaj ntaus zaus kuv tau hnov ib txhia poj niam thiab ib txhia ntxhais hluas piav txog lawv lub neej yam tu siab tias : tu siab tshaj uas yug los ua ib tug khaub ntxhais, es yuav tau mus ua nyab rau saum luag, tsis tau mus nrog luag kawm txawj kawm ntse, yuav tau leg tej hauj lwm hauv vaj hauv tsev. Tej liaj teb tsis hais thaum nyob nrog yus niam thiab txiv, los yog thaum mus ua nyab rau saum luag tag sim neej. Thaum yus ncaim yus tsev neeg mus ua nyab lawm, ces yuav tau muab yus niam thiab yus txiv lawv hu ua ne,j hos mus muab yus tus txiv lawv tsev neeg hu ua peb.
Li hais los ntawd, puav leej muaj tseeb tiag thiab los mas. Tab sis kuv ho yuav piav txog peb cov txiv neej li ntiag tug seb ho zoo li cas, kom peb sawv daws paub meej. Tab sis tsis yog yuav txeeb cai ntawm tsoom poj niam los hais od !
Tej laus xij piv txoj lus tias : “Muaj 1 leeg tub, ces yuav tau 1 tsuag plaub dub.” Thaum leej niam yug tau poob nthav xwb, ces leej txiv poob siab twj ywm tias leej txiv yuav tau siv zog khwv, yuav ua cas es thiaj li yuav txhawm tau txaus tej me tub, kom tsis txhob ntshaw luag, thiaj yuav muaj xws luag. Hos leej niam los poob siab twj ywm tias : ntshe yuav tsis tau pab niam leg tshais su hmo, pub qaib npua thiab leg tej hauj lwm hauv vaj hauv tsev. Tsis ntev xwb ces yuav mus txob plaub yuav nyab los rau niam thiab txiv nta, niam thiab txiv yuav tau poob nyiaj poob txiaj. Yog tias yuav tau tus nyab txawj xav, ces kuj yuav tau nyab los hlub thiab ua rau niam txiv noj. Hos yog tau tus nyab tsis txawj xav, ces haj tseem yuav los cais vaj cais tsev thiab tsis haum niam pog txiv yawg. Thaum niam thiab txiv laus laus da quav da zis, tej tub nyab yeej tsis txav ti li tej ntxhais.
Qhov niam thiab txiv cia siab ntsoov, ces tsuas yog yuav tau los tuav lub xeem ntawm kev cai dab qhuas thaum yus puv 120 xyoo. Tej tub lawv yuav tau noj hu laig (Yog tias cov tseem ntseeg kev cai qub). Tab sis tsuas yog yus tus ntsuj plig lawm xwb.
Yug los ua ib leeg tub cag, ces zoo puav tam li lub poov xab ua cawv uas peb tos ntsoov seb yuav qab los tsis qab xwb. Thaum peb loj zoo li rab riam uas luag saib zoo siv, ces txawm pib kom kawm me zaj tshoob txiv xaiv, kawm qeej kawm kev cai dab qhuas taug caj ces ntawm yus cuab kwv tij uas ib rab diav laig kom thoob. Thaum ti tes ti taw, thiaj tsis tau mus thov luag tej yam li luag pej cuab xeem yuav tau tuaj thov yus. Kom yus paub mus hwm luag, zeem luag. Yuav tsum los xyaum ua ib tug coj, yuav tau mus kawm ntawm luag tus zoo tus txawj los coj yus tsev neeg. Yuav tau los tus tiv plaub daws ntug thaum muaj kev tsis sib haum xeeb hauv tsev neeg thiab tej kwv tij neej tsa zej zog huv si. (Nyeem ntxiv rau hnub tim 10/01/2020)

Tus sau : Thaiv Lis, Liaj Luv Xa Moo (2015)

Add new comment

3 + 8 =