IB FEEM HAUV PEB LUB TEB CHAWS RAUG YUAM CAI KEV TEEV HAWM YWJ SIAB

(Kws thau duab: Greg Baker AFP)

Txhua txhua 3 lub teb chaws nyob hauv ntiaj teb no, mas yuav tsum muaj ib lub uas raug yuam cai los ntawm txoj kev teev hawm ywj siab. 
Raws lub Koom Haum Kav Tos Liv Aid to Church in Need (CAN) tshaj hnub tim 20 lub 4 hlis no, mas kev ywj siab nyob hauv cov kev teev hawm 31 feem pua nyob hauv 196 lub teb chaws neeg tsis hwm. Xyoo 2018 txog 2020 Suav teb thiab Mias Mas teb poob nyob hauv cov teb chaws uas tsoom pej xeem hwm cov kev teev hawm tsawg tshaj plaws. Xov xwm tseem tshaj tawm tias nyob hauv 42 lub teb chaws, mas 21 feem pua tso kev teev hawm pov tseg thiab pauv kev teev hawm, tej yam no yuav puas mus txog txoj cai kav teb chaws. Yuav ua rau tej pab neeg coob tsis sib hwm thiab sib caij tsuj, nyob hauv lub cuab yim neej mus txog lub txim tuag.
Raws kev tshaj tawm zaum kawg nkaus, mas hais tias 26 lub teb chaws nyob hauv tsos liab, yog hais txog cov teb chaws uas raug quab yuam heev dua. 36 lub teb chaws nyob hauv tsos daj liab, mas yog hais txog cov teb chaws uas muab piv rau 17 lub mas zoo me ntsis 2 xyoos tag los. Hais txog kev quab yuam thiab quab yuam fab kev teev hawm, mas pom tias zim txwv no muaj ntau dua qub lawm. Hais txog kev quab yuam tsim txom heev tshaj, mas yog cov Mawv Xis Lim Us Yis Kus uas nyob hauv lub xeev Xis Cias nyob Suav teb. Vim tias kev tua neeg nyob Xis Cias, mas zoo ib yam li yog tua neeg cheb ntxuav kom haiv neeg tu noob. Nyob Mias Mas teb, mas cov Mawv Xis Lim Los Hees Yas yog cov raug quab yuam caij tsuj ntau dua. 

 

Add new comment

5 + 5 =